Sökning: "flood risk"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden flood risk.

 1. 1. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 2. 2. Fem strategier för hantering av översvämningsrisker från havet : En beskrivande fallstudie av Falsterbonäset, Vellinge kommun

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Mattias Lundh; [2021]
  Nyckelord :diversification; floods; flood risk management strategies; levee effect; theory of risk homeostasis; diversifiering; översvämningar; strategier för hantering av översvämningsrisker; levé-effekten; teorin om riskhomeostas;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett är översvämningar, näst efter stormar, den naturfara som orsakar mest ekonomisk skada. Inom Europeiska unionen (EU) fick översvämningar ett ökat fokus efter att Europa under 2002 drabbades av stora översvämningar. Mot denna bakgrund lanserades i oktober 2012 det EU-finansierade projektet STAR-FLOOD. LÄS MER

 3. 3. Urban infrastructure inundation risk from permanent sea-level rise scenarios in London (UK), Bangkok (Thailand) and Mumbai (India): A comparative analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Shawn Pace; [2021]
  Nyckelord :Geography; GIS; Climate Change; Sea-Level Rise; Urban Infrastructure; DEM; London; Mumbai; Bangkok; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Due to anthropogenically created climate change, global cities are facing inundation by rising sea levels. This study aimed to fill knowledge gaps in understanding the exposure of urban infrastructure such as roads, railways, buildings and parks to sea-level rise (SLR) scenarios, and how this would affect local populations. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av en teknisk lösning för att minska risken för översvämning i lågstråk i en urban miljö vid större nederbörd

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Björn Olsenius; Mattias Tornell; [2021]
  Nyckelord :Methods to solve storm drainage; surface water; urban planning.; Dagvattenlösningar; nederbörd; skyfall; stadsmiljö; urban miljö; översvämningsrisk.;

  Sammanfattning : Syfte: I många städer finns områden som ligger lägre än omgivande terräng (lågstråk). I dessa lågstråk finns det stor risk att dagvatten ansamlas vid skyfall och medför över-svämningar och skador på byggnader och anläggningar. LÄS MER

 5. 5. Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Kronquist; [2021]
  Nyckelord :Vital societal function; flood; EU Floods Directive; Sweden; Ordinance of Flood Risk; cascading effects; indirect consequences; County Administrative Board.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. LÄS MER