Sökning: "främjande elevhälsoarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden främjande elevhälsoarbete.

 1. 1. Främjande och förebyggande elevhälsoarbete i gymnasie-skola och vuxenutbildning - vad är det?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Nordhäll; Katarina Spjuth; [2021-08-10]
  Nyckelord :förebyggande elevhälsoarbete; främjande elevhälsoarbete; relationellt lärarskap; pedagogiskt ledarskap; specialpedagog;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010:800) kom förändringar när det gäller elevhälsoarbetet i skolan. Från att tidigare haft en inriktning med framför allt åtgärdande insatser på individnivå ska fokus nu främst vara utifrån ett förebyggande och främjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Upplevda hinder, barriärer och bra metoder i elevhälsoarbete : En studie om främjande arbete mot mobbning och kränkningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Harjula; Miranda Bergman; [2021]
  Nyckelord :Elevhälsa; barriärer; hinder; fungerande metoder; attityder;

  Sammanfattning : Vi önskade genom studien att se över Elevhälsoteams utredningar av kränkning- och mobbningsärenden i grundskolan. Detta ansågs viktigt att undersöka för att få fler nyanser i varför mobbningen fortgår. LÄS MER

 3. 3. EHM-ElevHälsoMöte - karta och kompass från åtgärdande till förebyggande elevhälsoarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Theres Bossen; Jeanette Holmquist; [2020]
  Nyckelord :EHM-modellen; Reflektion; Samverkan; Systemteori; Tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att lyfta fram specialpedagogers erfarenhet av att arbeta med EHM-modellen och på vilket sätt den kan främja det förebyggande och salutogena perspektivet i skolan. Modellen har som struktur att verka förebyggande och hälsofrämjande med reflektion som en av de betydande delarna. LÄS MER

 4. 4. Vad kan gynna skolors elevhälsoarbete? : Specialpedagoger berättar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Engholm; Maria Skårstedt; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik; elevhälsoarbete; hälsofrämjande; förebyggande; elevhälsa; elevhälsoteam; samarbete; rektor; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och analysera specialpedagogers erfarenheter av och uppfattningar om vad som kan gynna elevhälsoarbete. De områden studien riktades mot var rektorers roll i elevhälsoarbete, specialpedagogers roll i elevhälsoarbete och samarbete mellan elevhälsans professioner och övrig pedagogisk personal på skolan. LÄS MER

 5. 5. Elevhälsa i praktiken : Specialpedagogisk analys av främjande, förebyggande och åtgärdande arbete i elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Wynette Andersson; Camilla Wramhult; [2018]
  Nyckelord :Elev; interaktion; organisering; relationell; salutogent; samverkan; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att analysera det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet utifrån ett salutogent och patogent förhållningssätt samt vilka insatser på organisations-, grupp- och individnivå som uppmärksammas under samtal på två skolor i en kommun i Sverige. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med professionerna rektor, specialpedagog och kurator från elevhälsan på två skolor genomfördes för att kunna besvara studiens frågeställningar. LÄS MER