Sökning: "gatukonst"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet gatukonst.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Det offentliga rummets betydelse för bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Jonusas; [2021]
  Nyckelord :bildkonst; offentlig konst; bildundervisning; offentliga rummet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att lyfta fram den offentliga miljöns betydelse förkreativitet och lärande. Detta gör jag genom att analysera forskning kring hur och på vilket sätt det offentliga rummet kan användas i bildundervisningen. I denna kunskapsöversikt genomfördes en systematisk sökprocess där 9 artiklar valdes ut. LÄS MER

 3. 3. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 4. 4. Gatukonstfestivaler i Sverige : En studie om aktörer och deras inflytande, motiv och vad projekten kan tillföra

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Julia Wänglund; [2021]
  Nyckelord :gatukonstfestival; gatukonst; offentlig konst; platsmarknadsföring; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera vad det är som motiverar genomförandet av gatukonstfestivaler och vad det anses kunna tillföra. Fokus ligger också på att analysera det här fenomenet utifrån ett demokratiperspektiv med betoning på medborgarinflytande över det offentliga rummet. LÄS MER

 5. 5. Konstens plats i det urbana rummet : En studie av Hammarkullen Urban Art 2017

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahrnbom; Felicia Gauffin Jatta; [2021]
  Nyckelord :Urban Art; Unsanctioned Street Art; Street Art Festival; Place Identity; Public Spaces; Urban konst; Icke-sanktionerad gatukonst; Konstfestival; Instrumentella verktyg; Platsidentitet; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Denna studie menar att det i arkitekturens mellanrum, där vardagslivet tar plats, sker intressanta handlingar som sätter sin prägel på staden och dess invånare. Med ett fokus på urban konst och främst konstfestivaler i det urbana rummet undersöks den offentliga konstens olika ingrepp på platsen och de sociala gemenskaperna i målet att skapa en socialt hållbar stad. LÄS MER