Sökning: "genus i talet"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden genus i talet.

 1. 1. Some Day My Prince Will Come : människors tolkning av filmen Snövit (1937) i ett nutida sammanhang

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hedda Törntorp; Linnea Irhagen; [2020]
  Nyckelord :Genus; könsroller; preferred reading; male gaze; dominant; negotiated; oppositional; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker med hjälp av receptionsstudier huruvida människors tolkning av filmen Snövit (1937) har förändrats i ett nutida sammanhang. Den teoretiska grunden utgörs av Stuart Halls receptionsstudier och teorier kring tre olika typer av tolkningar; dominant, förhandlande och oppositionell tolkning. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande eller exkluderande läromedel? : En analys av läromedel i engelska utifrån genus, etnicitet och funktionsvariation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Hamberg Bräck; Sofia Lindblad; [2020]
  Nyckelord :genus; etnicitet; funktionsvariation; representation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur genus, etnicitet och funktionsvariationer representeras i läromedel i engelska för årskurs 3 samt om det har skett någon utveckling från början av 2000-talet tills idag. En läromedelsanalys har utförts av de utvalda läromedlen Lift off Juniors (2002) och Magic! (2019) utifrån perspektiv på genus, etnicitet och funktionsvariationer. LÄS MER

 3. 3. Från realism till normkritik : - barnböcker om sexualitet för barn i förskoleåldern under ett halvt sekel, 1970-talet till 2010-talet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Claesson; [2020]
  Nyckelord :barn och sexualitet; sexualundervisning; sexualitet; bilderböcker; faktaböcker; förskola;

  Sammanfattning : Studiens intentioner är att ta reda på hur sexualiteten har framställts i sexualupplysningsböcker för barn i förskoleåldern med fokus på begreppen; familj, genus, biologiskt kön, könsumgänge och befruktning, under tidsperioden från 1970 till 2019. Vidare vilken funktion och stöd litteraturen kan fylla i förskolan då den används som ett verktyg i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Hederskulturens osynliga offer : En kvalitativ studie om Västmanlands läns regionala samverkan samt yrkesverksammas föreställningar om maskulinitet och femininitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Damiana Sabah; Leylan Mala Said; [2020]
  Nyckelord :feminine; gender; honor; honor related violence; implementation; interaction routine; male norms; masculinity; Femininitet; genus; heder; hedersrelaterat våld och förtryck; implementering; maskulinitet;

  Sammanfattning : Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck fick sin livliga debatt i svensk politik i slutet av 1990-talet, efter hedersmordet på Sara år 1996 och Pela år 1992. Regeringen har betonat att samverkan mellan olika aktörer, myndigheter och ideella organisationer är en väldigt viktig faktor för framgång gällande att förebygga våld i nära relationer. LÄS MER

 5. 5. Riksförbundet Sveriges Lottakårer : En studie om lottornas verksamhet inom Sveriges försvar under 1980-talet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carolina Jansson; [2020]
  Nyckelord :Women; Gender; Organization; Swedish Armed Forces; Women within the military; Military; Organization theories; Kvinnor; Genus; Organisation; Försvarsmakten; Kvinnor i militären; Militär; Organinsationsteori;

  Sammanfattning : This thesis has its primary focus on the voluntary female organization by the name Riksförbundet Sveriges Lottakårer. It is a voluntary defense organization by women that was founded after the first world war in 1924 and is still active till this day. LÄS MER