Sökning: "good nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 1862 uppsatser innehållade orden good nursing.

 1. 1. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom densomatiska akutsjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Malmqvist; Alexandra Ekdahl; [2024]
  Nyckelord :Workplace violence; experiences; nurse; emergency care; nursing care; Arbetsrelaterat hot och våld; akutsjukvård; upplevelser; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld är ett återkommande problem inom hälso- ochsjukvården. Bedriven forskning kring prevalens av hot och våld mot vårdpersonalvisar att 62 % har under arbetstid blivit utsatt för hot och våld. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Löthberg; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; emergency department; treatment; emergency care; nursing; caring sciences; Patientupplevelser; akutmottagning; bemötande; akutsjukvård; omvårdnad; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige besöker cirka 1,6 miljoner personer 19 år eller äldre årligen akutmottagningar. En stor andel av klagomålen inom hälso-och sjukvård baseras på bemötandet där dåligt bemötande är förenligt med sämre patientsäkerhet, mer resurskrävande vård och sjukare patienter. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av vårdpersonals omvårdnad efter fysiskt trauma - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Beatrice Gärds; Emmy Lindgren; [2024]
  Nyckelord :Literature review; Nursing care; Patient experience; Trauma; Health Science; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patienterfarenhet; Trauma; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex miljoner människor globalt avlider till följd av trauman årligen. De vanligaste orsakerna är trafikrelaterade skador, suicid, dråp och fallskador. Ett fysiskt trauma inträffar vanligen oväntat där den drabbade har behov av fysisk och psykisk hjälp. LÄS MER

 5. 5. Sätt på din egna syrgasmask innan du hjälper någon annan : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av empatitrötthet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ida Widebrant; Evelina Andersson; [2024]
  Nyckelord :burnout; compassion fatigue; empathy; person-centered care; secondary traumatic stress; empatitrötthet; empati; personcentrerad vård; sekundär traumatisk stress; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Empatitrötthet påverkar många inom vården och kan ge stora konsekvenser för den som drabbas. Fenomenet kopplades till sjuksköterskor för första gången 1992 och är ett begrepp inom omvårdnad som syftar till att beskriva en form av utmattningssyndrom som kan drabba sjuksköterskor. LÄS MER