Sökning: "hälsa och säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden hälsa och säkerhet.

 1. 1. Anhörigas känslomässiga upplevelser av palliativ vård i hemmet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Cecilia Wirström; Sofi Sandström; Emilia Fransson; [2020]
  Nyckelord :Emotions; family focused nursing care; home care; support; qualitative; Familjefokuserad omvårdnad; hemsjukvård; kvalitativ; känslor; stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitén för patient och anhörig.  Målet med vården i hemmet är att tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet. Sjuksköterskor i palliativ vård eftersträvar att förutse, förebygga, känna igen och lindra lidande för att optimera hälsa. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i vården : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lindvall; Elin Sundelin; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; kulturell bakgrund; språkbarriärer; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter i bredare utsträckning patienter som talar ett annat språk. Tidigare forskning visar att kommunikation kan påverka patienters välbefinnande och säkerhet. Patienters delaktighet i vården kan försvåras vid en språkbarriär. LÄS MER

 3. 3. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av trygghet i prehospital miljö : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annie Skärlén; Malin Söderman; [2020]
  Nyckelord :Ambulances; Stress psychological; Patient Satisfaction; Patients psychology; Professional-Patient Relations; Ambulanser; Psykologisk stress; Patienttillfredsställelse; Patient psykologi; Vårdare-patientrelationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund: Trygghet kan beskrivas som en säkerhet som varje person kan lita på och som medför en skyddande känsla. Patientens upplevelse från ambulansen har en stor påverkan på välbefinnande och livskvalitet efter vårdtidens slut. LÄS MER

 5. 5. “They never asked ... and I never told them” : En allmän litteraturöversikt om kvinnor utsatta för våld i nära relationers upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ida Lundin; Nellie Nilshav; [2020]
  Nyckelord :bemötande; hälso- och sjukvård; sjuksköterska; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Våld mot kvinnor omfattar allt våld som resulterat i eller troligtvis kommer resultera i sexuellt, psykiskt eller fysiskt lidande för kvinnor. LÄS MER