Sökning: "human kapital"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden human kapital.

 1. 1. Intellektuellt Kapital : Medelstora företags rapportering av intellektuellt kapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Philip Ahlfridh; Ebba Nordström; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; LargeCap; MidCap; internal structure; external structure; human capital; reporting; annual reports; Intellektuellt kapital; LargeCap; MidCap; intern struktur; extern struktur; human kapital; rapportering; årsredovisningar;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har endast fokuserats på företag med begränsningen LargeCap och i denna studie studerar vi vad medelstora företag rapporterar om intellektuellt kapital. Studiens resultat visar på ett liknande trendmönster med tidigare studier som enbart har analyserat LargeCap företag. LÄS MER

 2. 2. Aktörers roller för att möta utmaningar vid utveckling av industriella och sociala symbiosnätverk : En fallstudie i Sotenäs kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the environmental challenges the communities have faced depend on the increasing population and human activity, especially of the industrial development and the growth of industrial parks. There is a need to develop industrial parks in a way that contributes to minimal environmental impact, economic prosperity as well as local and regional sustainability. LÄS MER

 3. 3. Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag : En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Olle Johansson; Saad Mohammed; [2020]
  Nyckelord :human capital; intellectual capital; measurement; accounting; knowledge-intensive consulting firms; humankapital; intellektuellt kapital; värdering; redovisning; kunskapsintensiva konsultföretag;

  Sammanfattning : Titel: Humankapital i kunskapsintensiva konsultföretag - En kvalitativ studie om hur humankapital värderas och redovisas i kunskapsintensiva konsultföretag Bakgrund: Humankapital är en del av företagets intellektuella kapital som kan definieras som färdigheter, kompetenser och utbildning som de anställda besitter. Trots vikten av humankapital i företag och specifikt inom kunskapsintensiva företag, har värderingen och redovisningen av det som en tillgång i företagets balansräkning varit en komplex och kontroversiell fråga i decennier. LÄS MER

 4. 4. Yttre motivationsfaktorer och dess påverkan på arbetsmotivationen : En fallstudie på ett industriföretag och dess två avdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Andrén Johansson; Linda Bolin; [2020]
  Nyckelord :Exercise motivation; External motivation factors; External symbolic motivation; External material motivation; Competence education; Employee interviews; Arbetsmotivation; Yttre motivationsfaktorer; Yttre symbolisk motivation; Yttre materiell motivation; Kompetensutveckling; Medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : De mänskliga resurserna kan ses som den viktigaste beståndsdelen inom organisationer, på grund av att medarbetarnas arbetskraft är den ursprungliga orsaken till effektivitet, kapital och upprätthållning av maskiner. Medarbetarnas arbetsmotivation är på så vis väsentlig att studera eftersom arbetsmotivation är ett av de viktigaste verktygen för att medarbetare ska kunna uppnå ett gynnsamt arbetsresultat. LÄS MER

 5. 5. Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital? : En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Enqvist Karapashali; Amanda Mazloomian Svalland; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; knowledge intensive companies; non-knowledge intensive companies; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; kunskapsintensiva företag; icke kunskapsintensiva företag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Hur mycket redovisar företag frivilligt om intellektuellt kapital?- En studie om den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital hos svenska börsnoterade företagNivå: C-uppsats, Examensarbete inom företagsekonomiFörfattare: Amanda Mazloomian Svalland & Hanna Enqvist KarapashaliHandledare: Peter LindbergDatum: 2020, januari Syfte: Syftet är att undersöka omfattningen av den frivilliga redovisningen av intellektuellt kapital i årsredovisningar för svenska börsnoterade företag. Utöver syftet tas även fem problemformuleringar fram som sedan besvaras i studiens slutsats. LÄS MER