Sökning: "hur pedagogerna hanterar konflikter mellan barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden hur pedagogerna hanterar konflikter mellan barn i förskolan.

 1. 1. ”Låt barnen slå på döda ting” : En kvalitativ studie om barns ochpedagogers sätt att hantera konflikter på

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emelie Bengtsson; Ida Ohlsson; [2015]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; förskola; sociokulturellt perspektiv; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar med att hantera de konflikter som uppstår mellan barnen, samt hur barnen hanterar konflikterna på egen hand. Vi har även studerat om pedagogerna använder sig av några konflikthanteringsstrategier och i så fall vilka. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Stina Willforss; Virginia Tomic; [2014]
  Nyckelord :förskola; konflikt; konflikthantering; pedagog; pedagogperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barns konflikter samt undersöka huruvida barnen ges utrymme att själva lösa uppkomna konflikter. Problemformuleringar: Hur anser pedagoger att man kan arbeta i förskolan med barns konflikthantering? Anser pedagogerna att barnen själva bör och kan lösa sina konflikter? Litteraturgenomgång: Teorier som ligger till grund för arbetet är behovshierarkin, det sociokulturella perspektivet samt anknytningsteorin. LÄS MER

 3. 3. ”Får jag vara med?” En studie om barns samspel i deras lekar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Casparson; Anna Karolidou; [2013]
  Nyckelord :barn; lek; pedagog; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att få en förståelse för hur samspel mellan lekande barn ser ut i förskolan. Vi ville ta reda på vad det är som gör att samspelet i barns lekar ibland fungerar och ibland inte. Vårt intresse låg i att också att få veta vilka tankar pedagogerna har om barns samspel och hur de hanterar konflikter i barns lekar. LÄS MER

 4. 4. Konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Remblegård; Anneli Svensson; [2012]
  Nyckelord :barn; pedagoger; konflikthantering; barns samspel; konflikt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien är att ta reda på hur pedagogerna på en förskola hanterar konflikter mellan barn i både ute- och innemiljö. Intresset för ämnet konflikthantering började när vi under vår verksamhetsförlagda tid (VFT) har uppmärksammat att konflikter förekommer dagligen barn emellan. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering : Pedagogers tankar kring hantering av konflikter mellan barn i förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Ida Hoffrén; Alexandra Svensson Sturesson; [2012]
  Nyckelord :konflikter; samspel; konflikthantering;

  Sammanfattning : BakgrundDet sker dagligen konflikter i förskolan och skolan. Det kan ske konflikter mellan kollegor i arbetslaget men det kan även ske konflikter mellan barnen. Pedagoger måste hantera konflikter på ett reflekterande sätt för att kunna skapa goda möten och en positiv miljö för barnen. LÄS MER