Sökning: "identitet svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden identitet svenska som andraspråk.

 1. 1. Identitet, kärlek och jämställdhet : En litteraturstudie gällande sexualitet och relationsundervisningen för svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kamel Aoudeh; Frida Fallgren; [2021]
  Nyckelord :Relationer; vänskap; identitetsbildande faktorer; didaktiskt verktyg; svenska som andraspråk; litteraturläsning;

  Sammanfattning : Denna uppsats utforskar möjligheten att använda Jonas Hassen Khemiris Allt jag inte minns (2015) och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill (2005) som undervisningsunderlag i förhållande till sexualitet och relationer i svenska som andraspråk på gymnasiet. Studien utgår ifrån en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisnings betydelse för flerspråkiga elevers lärande och utveckling i svenska språket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Fayroz Souke; [2020]
  Nyckelord :modersmål; flerspråkighet; språkutveckling; hinder och utmaningar.;

  Sammanfattning : Att ge möjlighet till eleven att utveckla och behålla sitt modersmål innebär enligt skolverkets kursplan för modersmålsundervisning att eleven ges stöd och möjligheter att utvecklas i alla skolämnen. Den här studien inriktar sig på elever med annat modersmål än svenska, men avhandlar inte elever som tillhör minoritetsspråken. LÄS MER

 3. 3. Svenska som andraspråk : en skugga av svenskundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Karlsson Holmkvist; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksundervisning; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Språk är det främsta redskapet vi har för att kommunicera, ett utvecklat språk skapar förutsättningar att utveckla identitet och förstå andra människor. Svenska som andraspråk ger elever som inte har svenska som modersmål chansen att lära sig att kommunicera med ett nytt språk och ger möjlighet till personlig utveckling. LÄS MER

 4. 4. ”I framtiden kanske det kommer. Jag blir som svensk.” : En studie om narrativa identiteter och språkutveckling hos fyra eritreaner på sfi.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Martina Nordqvist; [2020]
  Nyckelord :Identity; second language education; narrative; repertoire; language practices; race; identitet; etnopoetisk metod; repertoar; språkpraktiker; makt; narrativ;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur fyra sfi-studerande (svenska för invandrare) av eritreanskt ursprung upplever sin egen språk- och identitetsutveckling genom sina egna livsberättelser. Materialet har insamlats via djupintervjuer och ett fokusgruppsamtal, transkriberats enligt etnopoetisk metod och sedan analyserats utifrån ett etnografiskt-narrativt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vem blir jag här? : Synliggörande av vardagslitteracitet hos ensamkommande unga

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ina Alm; [2020]
  Nyckelord :discourse; unaccompanied minors; multilingual; identity; literacy; diskurs; ensamkommande unga; flerspråkighet; identitet; litteracitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vardagslitteracitet hos ensamkommande unga asylsökandesom studerar på allmänkurs vid en folkhögskola. Deras studier bedrivs på grundskoleochgymnasienivå. Samtliga av de unga är asylsökande med tillfälligt uppehållstillståndvillkorat av deltagande i studier på gymnasienivå. LÄS MER