Sökning: "illegitima arbetsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden illegitima arbetsuppgifter.

 1. 1. ”VI ÄR INTE MEDARBETARE, VI ÄR BARA CHEFER” - EN KVALITATIV STUDIE OM KOMMUNENS FÖRSTA LINJENS CHEFERS PSYKOSOCIALA ARBETSMILJÖ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Lundberg; Rebecka Broberg; [2021-07-02]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; gränslöst arbete; illegitima arbetsuppgifter; återhämtning; krav-kontroll och stödmodellen; krav och resursmodellen; Covid-19; första linjens chefer; systematiskt arbetsmiljöarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka kommunens första linjens chefers upplevelse av hur kommunen arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att få ta del av deras upplevelse av den egna psykosociala arbetsmiljön. Studien ska också se över vilka organisatoriska förutsättningar som första linjens chef behöver för att få en bra psykosocial arbetsmiljö samt att kunna leda och utföra sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Chefer vid vägs ände : En fenomenologisk fallstudie om organisatoriska faktorers påverkan på vårdenhetschefers beslut att lämna sin befattning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Hampus Jendle; Andreas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Turnover; line managers; public health sector; manager sustainability; organizational factors; organizational structure; job demands-resources model; Personalomsättning; enhetschefer; offentlig sektor; vård- och omsorgsverksamhet; chefshållbarhet; organisationsstruktur; organisatoriska faktorer; krav-resursmodellen;

  Sammanfattning : Enhetschefer inom offentlig vård- och omsorgsverksamhet spelar en betydelsefull roll i uppdraget att leverera välfärdsarbete av hög kvalitet. Samtidigt präglas enhetschefsbefattningar av höga personalomsättningsnivåer i kommuner runt om i landet. LÄS MER

 3. 3. HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP, UNDER VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR? - En studie om chefers upplevelser kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap i en mellanstor kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Karolina Hvegholm; [2019-08-23]
  Nyckelord :hälsofrämjande ledarskap; hälsofrämjande arbetsplats; KASAM; jobb-krav-resursmodellen; organisatoriska förutsättningar; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser chefer från vård- ochomsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen i en mellanstor kommun iSverige har kring förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskapefter att ha deltagit i en utbildning i hälsofrämjande ledarskap.Frågeställningarna syftar till att både besvara chefernas upplevelser kringförutsättningar samt vilka skillnader som finns gällande upplevelserna kringförutsättningar mellan de två förvaltningarna. LÄS MER

 4. 4. Chefers kontrollspann,arbetskrav och organisatoriskeffektivitet i offentlig sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Kim Wallberg; [2019]
  Nyckelord :kontrollspann; chef; arbetskrav; organisatorisk effektivitet; offentlig sektor; job demands resources modellen; medieringsanalys;

  Sammanfattning : Chefer i den offentliga sektorn upplever ökade svårigheter med denpsykosociala arbetsmiljön, vilket bland annat förväntas leda till allt störrehälsoproblem och rekryteringssvårigheter för denna grupp. Studien hade sinteoretiska bas i job demands-resources-modellen och syftade till attundersöka sambandet mellan organisatoriska strukturella faktorer,psykosocial arbetsmiljö och organisatorisk effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Tillgången av administrativt stöd i genusmärkta verksamheter : En studie som jämför hemvården och teknisk verksamhet i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Ida Rosenberg; [2015]
  Nyckelord :Administrativt stöd; administrativt arbete; genusmärkta verksamheter; kommunala verksamheter; illegitima arbetsuppgifter; strategisk och operativ nivå;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur tillgången av administrativt stöd upplevs av operativa chefer i genusmärkta verksamheter. De genusmärkta verksamheter som har undersökts är den kvinnodominerande hemvården och mansdominerad teknisk verksamhet. Operativa chefer är första linjens chefer som har medarbetare direkt under sig. LÄS MER