Sökning: "informatik examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden informatik examensarbete.

 1. 1. How Distributed Pair Programming (DPP) can mitigate risk factors causing challenged IT projects : An interview study with software developers

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Dennis Öberg; Gustaf Thim; [2022]
  Nyckelord :Distributed Pair Programming; DPP; Software Development; Industry; Productivity; Code Quality; IT Project failure; Distribuerad Parprogrammering; DPP; Mjukvaruutveckling; Industri; Produktivitet; Kodkvalitet; Misslyckade IT Projekt;

  Sammanfattning : The rise of Agile project methodologies has increased the success rate of software development projects, but recent studies show that, even though the risk of failing has lessened, only 31% of the completed software development projects are declared as successful while the rest are declared either challenged or failed. A concept called Pair Programming that derives from agile methodologies is widely and basically always used by developers but in present time as we are heading towards a more remote environment and Distributed Pair Programming has become a hot topic. LÄS MER

 2. 2. Inställningen till Zero Trust på svenska företag : Ett examensarbete i samarbete med Orange Cyberdefense

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Björkman; Fredrik Råsberg; [2022]
  Nyckelord :Attitude; IT-environments; IT-security; IT-environments; Obstacles; Zero Trust; Hinder; Inställning; IT-miljöer; IT-säkerhet; Zero Trust;

  Sammanfattning : Dagens IT-miljöer genomgår en förändring. De tydliga gränserna mellan ett företags inre miljö och den externa miljön har förändrats och håller på att suddas ut. Zero Trust har lyfts fram som en lösning för att bättre skydda dagens IT-miljöer men trots det är det få som använder det. LÄS MER

 3. 3. En jämförande studie i prestanda vid bildbehandling mellan React Native och Flutter

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonna Lennartsson; Oscar Bjurelid; [2020]
  Nyckelord :Cross-platform; React Native; Flutter; image processing; performance; mobile app development; Multiplattform; React Native; Flutter; bildbehandling; prestanda; mobil apputveckling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentiella prestandaskillnader mellan React Native och Flutter för att underlätta vid val av multiplattform-ramverk. Metod För att besvara examensarbetets frågeställningar utfördes en experimentell studie för att samla empirisk data. LÄS MER

 4. 4. Diskriminerande utfall från maskininlärningsmodeller : En kvalitativ studie av identifierade faktorer och lösningar fördiskriminerande utfall

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Ebba Wedin; Johan Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; machine learning models; discrimination; bias; fairness; system development; informatics; Maskininlärning; maskininlärningsmodeller; diskriminering; bias; fördomar; rättvisa; systemutveckling; informatik;

  Sammanfattning : In a world where artificial intelligence and machine learning aregrowing and spreading in society, its impact and consequence forpeople is increasing. The technology is used in services that peopleuse every day. Both privately but also in a commercial context, forexample social media and to identify fraud in the banking sector. LÄS MER

 5. 5. Använda metoder från Progressive Web Application för att lösa specifika problem i en webapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Carolina Carlbom; [2019]
  Nyckelord :PWA; web application; service worker; Cache; AJAX; localStorage;

  Sammanfattning : Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect ourwork tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is awarehouse management software in the shape of a web application that is used onhandheld units with the operating system Android, and desktops with the operatingsystem Windows. LÄS MER