Sökning: "informationsarkitektur informationsstruktur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden informationsarkitektur informationsstruktur.

  1. 1. Information Oveload - en studie om informationsarkitektur och användbarhet på webben.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Nina Felixsson; Laura Persson; Susanne Åkesson; [2008]
    Nyckelord :kommunikation; internkommunikation; organisationskommunikation; informationsarkitektur informationsstruktur; internet; intranät; användbarhet; webben; webbplats; Region Skåne; Vårdgivarwebben; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

    Sammanfattning : Webben är idag en viktig kommunikationskanal, men för att kommunikationen skall fungera effektivt krävs kunskap om användarna ? Vilka är de man kommunicerar med? Vad har de för kunskaper, förväntningar och behov? Stora webbplatser innehåller mycket information och denna information måste struktureras för att folk enkelt skall kunna hitta den information de söker. Region Skåne lanserade år 2005 Vårdgivarwebben. LÄS MER