Sökning: "jämställdhetsuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet jämställdhetsuppdrag.

 1. 1. De bortglömda kvinnorna? : En kvalitativ intervjustudie hur lärare i mellanstadiet arbetar för att lyfta kvinnor i sin historieundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Felicia Hamrin; [2022]
  Nyckelord :Jämställdhet; genus; läromedel; läroböcker; kvinnoperspektiv; jämställdhetsuppdrag;

  Sammanfattning : Alla Sveriges skolor har ett jämställdhetsuppdrag som innebär att all personal aktivt ska arbeta för en jämställd undervisning. All personal inom skolan ska fokusera på alla människors lika värde, individens frihet samt jämställdhet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 2. 2. Att göra jämställdhet i klassrummet – om lågstadielärares tolkning och förståelse av skolans jämställdhetsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Lindén; Nathalie Holmquist; [2022]
  Nyckelord :jämställdhet; handlingsutrymme; lågstadiet; lågstadielärare; fenomenologi; kvantitativ jämställdhet; kvalitativ jämställdhet; lärarens upplevda handlingsutrymme; lärarens utnyttjade handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Vi lever i ett av de mest jämställda länder i världen, trots detta har Sverige inte nått ända fram (Agenda 2030, 2019; Cushman, 2010; SCB, 2020). Med denna studie undersöker vi hur det ser ut på lågstadieskolor, och hur lärare gör för att med sitt inflytande påverka och förändra de normer och fördomar som finns i samhället. LÄS MER

 3. 3. “Böcker är en tillgång när man jobbar med barn om jämställdhet” : - En intervjustudie med förskollärare om deras beskrivning och användande av skönlitteratur för jämställdhetsuppdraget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alexandra Jansson; Alexandra Hayek; [2022]
  Nyckelord :Skönlitteratur; Jämställdhet; Könsneutral; Normkritik; Kön;

  Sammanfattning : Kön som beskrivs som socialt konstruerat medför en diskussion om könsneutralitet. Förskollärare kan stötta barn i att upptäcka och motsätta könsnormer som föreskrivs flickor och pojkar genom skönlitteratur där de får upptäcka olika sätt att vara på. LÄS MER

 4. 4. Människan och kvinnan : En analys av läromedel i Historia för åk 4-6 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Haraldsson Strandberg; Zilan Sahin; [2021]
  Nyckelord :genus; historieämnet; läroplan; normkritik; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur läroböcker i historia för årskurs 4–6 skildrar män och kvinnor i text och bild. Detta undersöktes i relation till styrdokumentens bestämmelser om skolans jämställdhetsuppdrag. LÄS MER

 5. 5. Alla är olika men lika bra : En studie om genus och jämställdhet – inom de estetiska ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Ahlgren; Henna Palonen; [2021]
  Nyckelord :Genus; Jämställdhet; Förskola; Traditionella könsroller; Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : I förskolan ska varje barn ges samma möjligheter till utveckling, lärande och lek, oavsett könstillhörighet. Vi har ändå kunnat se att barn ges olika möjligheter på grund av sitt kön, och att detta är som tydligast inom de estetiska ämnena. LÄS MER