Sökning: "justice and cooperation."

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden justice and cooperation..

 1. 1. Mellan gymnasiesärskolan och framtiden som vuxen : En kritisk studie av gymnasiesärskolans utbildningsinsatser för att utveckla elevers självständighet och delaktighet inför ett framtidan vuxenliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Catrine Fröjd; [2019]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; lagen om stöd och service; gymnasiesärskolan; arbetsförlagt lärande; frigö;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe how staff at the upper secondary school's national pro- grams prepare their students for their upcoming adult life. What didactic and subject-related resources do they use in the process towards the pupils' independent adult life and how in- volved are the pupils in the transition to adulthood and future employment. LÄS MER

 2. 2. Jordens grundvalar skälver: Samarbete i motståndet mot gasutvinning i Groningen, Nederländerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Ulrika Winter; [2019]
  Nyckelord :environmental groups; climate justice movement; local environmental groups; alliances; coalitions; cooperation; transnational treadmill of production; slow violence; social movements; resource mobilization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous research of environmental groups and social movements underline the potential of alliances between groups to increase their aggregate impact. Through a case study of a cooperation between the climate action group Code Rood and the environmental interest organization Groninger Bodem Beweging, the thesis examines cooperation between the European movement for climate justice and locally based environmental groups. LÄS MER

 3. 3. Kulturens roll i stadsförnyelse - en diskursiv kamp och dess rumsliga konsekvenser. En fallstudie av Gåsebäck i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Ulrika Seeberg-Elverfeldt; [2019]
  Nyckelord :Culture; Discourse theory; Social utility discourse; Social frictions; Market hegemony; Helsingborg; Social Sciences;

  Sammanfattning : Different interests ascribe different meaning to the role of culture in urban regeneration and discourses are created. Previous research showed that successful examples of urban regeneration happened as culture-led bottom-up processes, where inhabitants had a supporting cooperation with the city administration. LÄS MER

 4. 4. Om samhällets ansvar för barnen : En undersökning om barnet i svensk rättsprocess utifrån internationell rätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Clara Viktorsson; [2019]
  Nyckelord :Legal process; Children; European union; FRA; CRC; Rättsväsende; Barn; Europeiska unionen; FRA; Barnkonventionen;

  Sammanfattning : Every year tens of thousands of children and adolescents come in contact with different parts of the justice system in Sweden, as witnesses, victims and suspects. This essay aims at critically examine children’s rights in legal proceedings based on European union legislation and the United nations convention on the rights of the child. LÄS MER

 5. 5. Immunity from arrest? - An analysis of obligations for State Parties to the Rome Statute to arrest and surrender a Head of State of a state not party to the Statute in a situation referred to the ICC pursuant to a UN Security Council resolution

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Sandén; [2018]
  Nyckelord :Public international law; International criminal law; Immunity; Head of State immunity; Customary international law; Rome Statute; International Criminal Court; ICC; UN Security Council; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The International Criminal Court (ICC) was created as a compliment to domestic courts in the global fight against impunity. However, customary international law has afforded Heads of State with immunity from prosecution, even for serious international crimes. LÄS MER