Sökning: "kommuner intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 2588 uppsatser innehållade orden kommuner intervjuer.

 1. 1. BARNS UTSATTHET FÖR VÅLD OCH KRÄNKNINGAR I VARDAGEN En kvalitativ intervjustudie med barns röster om våld och kränkningar online och offline

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Eva-Lena Dubos; [2023-06-28]
  Nyckelord :Barn; Våld; Kränkningar; Skola; Online; Offline;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ytterligare kunskap kring barns utsatthet för våld och kränkningar i vardagen såväl online som offline, samt öka förståelsen för hur barn uppfattar sin utsatthet och möjlighet att berätta om det för en vuxen på skolan. Vidare undersöks om det framkommer någon skillnad i hur flickor respektive pojkar talar kring dessa frågor. LÄS MER

 2. 2. Från objekt till handling – En studie av två kommuners översättningar av tillitsbaserad styrning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Leia Jansson Bäcklund; [2023-06-14]
  Nyckelord :Översättningsteori; Tillitsbaserad styrning; ; Kommunal organisering; Offentlig förvaltning; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: I min uppsats ämnar jag bidra med ökad förståelse för översättningsprocessen av en idé om styrning. Styrningen som studerats är tillitsbaserad styrning och empirin utgår från två olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Vård av substansbruk inom primärvården: Sjuksköterskans roll och ansvar

  Magister-uppsats,

  Författare :Matilda Nylander; Linda Johansson; [2023-06-02]
  Nyckelord :Psykiatrisjuksköterskor; sjuksköterskor; primärvård; substansbruk; substansbrukssyndrom; nursing intervention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är mångsidig särskilt inom primärvården som ansvarar för första linjens vård för ett brett panorama av diagnoser som patienter söker för. Patienter med psykisk ohälsa är en allt större grupp bland de sökande och det är därför av stor vikt att det inom primärvården finns specialistsjuksköterskor med psykiatrisk kompetens. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 5. 5. När ett yttrande inte räcker

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ertan Kantur; [2023-01-24]
  Nyckelord :Kommunalt självstyre; Skolinspektionen; Flernivåstyrning; Friskoleetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram det kommunala perspektivet i en situation där självstyret utmanas, och skapa en bild av hur kommer hanterar sådana situationer och hur hanteringen kan förstås. På detta sätt söker jag att bidra till diskussionen om kommunalt självstyre och lokal autonomi i en flernivåkontext. LÄS MER