Sökning: "korttidsminne test"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden korttidsminne test.

 1. 1. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 2. 2. Episodisk minnesprestation vid utmattningssyndrom undersökt med Buschkes selektiva påminnelseprocedur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Andersson; Anna Bergdal; [2019]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; episodiskt minne; Buschkes selektiva påminnelseprocedur;

  Sammanfattning : Förekomsten av stressrelaterad ohälsa har ökat de senaste åren. Långvarig stress utan möjligheter till behandling och rehabilitering kan få allvarliga konsekvenser med kognitiva symtom som försämrad minnesfunktion som följd. LÄS MER

 3. 3. Korttidsminne hos häst : en praktisk studie med hästar av olika kön och ålder

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Elinor Artursson; Rebecka Andersson; [2018]
  Nyckelord :horse; short-term memory; learning; Y-maze;

  Sammanfattning : Short- term memory in horses- a practical study with horses of different gender and age. Today it is known that horses have a well-functioning long-term memory. However, how other parts of the horse´s memory function are an area that requires more research. It is important to understand the function of the memory when handling and training horses. LÄS MER

 4. 4. Prestationer på WAIS-IV Symbolletning mellan studenter med och utan Kanjikunskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Simon Herrman; [2015]
  Nyckelord :Psykologi; Kanji; WAIS-IV; Symbolletning; visuellt korttidsminne;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. LÄS MER

 5. 5. - Om en person inte är gammal… - … så är han inte så himla ruskig i ansiktet! En studie av förskolebarns förmåga att mobilisera motsatsord

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Siri De Geer; Cristina Gunnarsdottir; [2013]
  Nyckelord :lexikal utveckling; semantisk dimension; antonymi; adjektiv; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : För att undersöka barns fulla förståelse av ords betydelser är det nödvändigt att undersöka förståelse av ord i relation till andra ord. Antonymi, motsatsrelationen, är en av de semantiska relationer som barnet tillägnar sig tidigast i språkutvecklingen. LÄS MER