Sökning: "lärares egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden lärares egenskaper.

 1. 1. Elever med beteendeproblem – en kvalitativ studie kring lärares resonemang om elever som ryms inom kategorin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linnéa Mattsson; Jeanette Beckman; [2020-03-04]
  Nyckelord :beteendeproblem; lärare; specialpedagogik; systemteori; socialkonstruktionism; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur lärare resonerar kring elever med beteendeproblem i skolan med särskilt fokus på följande frågeställningar:Hur beskriver lärare elever med beteendeproblem?Hur förklarar lärare elevers beteendeproblem?Hur resonerar lärare kring arbetetför att stödja elever med beteendeproblem ?Metod: Studien är kvalitativ och utgår från åtta semistrukturerade intervjuer med lärare i årskurs 3–6. Diskursanalys har använts som metodologi. LÄS MER

 2. 2. "Otydliga flickor" : En diskurspsykologisk analys av lärares förståelse av ADHD och dess påverkan på flickors synlighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tina Hansson Wallin; [2020]
  Nyckelord :ADHD; flickor; lärare; diskurspsykologi; sen diagnostisering;

  Sammanfattning : ADHD är en av de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna idag. Tidpunkten för diagnostisering skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor då pojkar generellt diagnostiseras under sina tidiga skolår och flickor i ungdom eller vuxen ålder. LÄS MER

 3. 3. ”Då menar inte jag att det ska sitta siffror överallt, det är liksom krumelurer för barnen om det inte står för något.” : En kvalitativ intervjustudie om undervisning av taluppfattning i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Amanda Axelsson; Linda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; taluppfattning; Gelman och Gallistels fem grundläggande principer; undervisning; förskollärare; förskolan; lärande utomhus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad de deltagande förskollärarna lyfter som väsentligt i undervisning av taluppfattning i förskolans utomhusmiljö. Studien bygger på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som forskningsverktyg. LÄS MER

 4. 4. Högläsning i klassrummet : En kvalitativ studie om lärares användning av högläsningsboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, ;

  Författare :Louise Forsgren; Sara Hedström; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; läsning; normer; normkritik; grundskolans tidigare år från förskoleklass till årskurs 3;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat tio grundskolelärare i årskurs 1 till 3 om högläsning. Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskolelärare i årskurs 1-3 resonerar kring momentet högläsning och de motiverar sitt val av högläsningsbok samt undersöka respondenternas utsagor utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av bedömning och betyg i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Rixman; Yvette Tholander; [2020]
  Nyckelord :Assessment; grades; dilemma perspective; primary school; upper secondary ´school; intellectual disability; compensatory perspective; critical perspective; Bedömning; betyg; dilemmaperspektiv; grundsärskola; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; kompensatoriska perspektivet; kritiska perspektivet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva en grupp lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och deras upplevelser kring betyg och betygssättning, likvärdig bedömning samt om läroplanen upplevs anpassad för denna elevgrupp. I insamling av empirin har ett kvalitativt arbetssätt använts i form av semistrukturerade intervjuer med sju respondenter. LÄS MER