Sökning: "lärarutbildare"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet lärarutbildare.

 1. 1. 30 bildlärarutbildares syn på användning av läromedel i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Catarina Börjesson; Annika Broman; [2023-07-05]
  Nyckelord :läromedel; förlagsproducerat läromedel; egenproducerat läromedel; lärobok; läromedelsforskning; bildämnet; bildundervisning; medierande verktyg; stöttning; proximala utvecklingszonen;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om vad lärarutbildare med inriktning mot bild anser om att använda läromedel i bildämnet i årskurs 7–9. Syftet besvaras genom tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Vilka upplevelser har lärarstudenter av lärarutbildare? : En kvantitativ studie om studenter och lärarutbildare på Idrottslärarutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonatan Svensson; Olle Anjou; [2023]
  Nyckelord :ämneslärare; idrott och hälsa; lärarutbildare; lärandeaspekter; ämneslärarstudenters upplevelser; lärarutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är ta reda på hur ämneslärarstudenter upplever och värderar olika lärandeaspekter, såsom bemötande, engagemang och förankring till den framtida yrkesrollen, i undervisningen hos lärarutbildare på lärarutbildningen för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar på att lärarutbildningen i idrott och hälsa är starkt präglat av idrottens föreningsliv, inte minst genom de normer och värderingar som förs vidare av de personer som är verksamma inom utbildning, d. LÄS MER

 3. 3. ”Alla bananer ska röra sig som hoppande ormar” : En kvalitativ studie om didaktiska verktyg och god undervisning i expressiv dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Sofia Kesti; Ervin Kljako; [2023]
  Nyckelord :Expressiv dans; Didaktik; Didaktiska verktyg; God Undervisning; Utmaningar; Lärarutbildare; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att med hjälp av lärarutbildare diskutera goda exempel och verktyg för undervisning inom expressiv dans för verksamma lärare inom ämnet idrott och hälsa. Även lärarutbildares upplevelse gällande hur undervisning gestaltas för ämneslärarstudenter inom rörelseformen expressiv dans var av intresse. LÄS MER

 4. 4. Interaktion och relationer : Kollaboration i onlineundervisning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ewa-Charlotte Faarinen; [2023]
  Nyckelord :online education; collaborative learning; community of inquiry; onlineundervisning; kollaborativt lärande; community of inquiry;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera hur såväl framgångsrika förutsättningar som praktiska tillämpningarskapas av lärarutbildare när det gäller lärarstudenters digitala kollaborativa lärande i matematikundervisningpå distans. Studien genomfördes med utgångspunkt i ett aktionsforskningsarbete, därempirin inhämtades genom skriftliga reflektioner samt enkätfrågor av sluten och öppen karaktär. LÄS MER

 5. 5. Litteratur som undervisningsverktyg i förskolan : Undervisning av naturvetenskap med Lilla Bokbryggan som utgångspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Fannie Andersson; Ida Ekstrand; [2023]
  Nyckelord :children´s literature; Lilla Bokbryggan; preschool; science; teaching; barnlitteratur; förskola; Lilla Bokbryggan; naturvetenskap; undervisning;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare använder sig av barnlitteratur i undervisningen av naturvetenskapliga ämnen. Vi har i denna studie sett närmare på hur förskollärare undervisar om naturvetenskap med projektet Lilla Bokbryggan som utgångspunkt. LÄS MER