Sökning: "ledarskap i en grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 329 uppsatser innehållade orden ledarskap i en grupp.

 1. 1. Tidiga insatser för att främja skolnärvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Malin Hyllberg; Jeanette Persson; [2024]
  Nyckelord :EHT; främja skolnärvaro; relationell pedagogik; skolorganisation; systemteori;

  Sammanfattning : Hyllberg, Malin och Persson, Jeanette (2024). Tidiga insatser för att främja skolnärvaro. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Jag har tänkt ditten, jag har tänkt datten! : En kvalitativ intervjustudie om förskolepersonals uppfattning om specialpedagogiska insatser i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Oskar Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Förskola; Likvärdighet; Specialpedagogik; Systemteori; Utbildning;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien bidrar med kunskap om praktiska insatser som påverkar förskolepersonals utbildning och undervisning av barn i behov av särskilt stöd. Studien belyser även hur skollagen och läroplanen för förskolan utgör möjliggörande faktorer och/eller hinder i förskolepersonalens arbetet med barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 3. 3. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 4. 4. Anpassningar är till för alla barn! : Förskollärarnas uppfattningar av arbete med anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Danijela Dedic Jovanovic; Jennie Andréason; [2023]
  Nyckelord :Anpassningar; inkluderande förhållningssätt; innehåll; kommunikation och lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att genom att ta del av några förskollärares uppfattningar bidra med kunskap om hur arbetet med anpassningar i förskolan kan gestalta sig på organisations-, grupp- och individnivå. De frågeställningar som vi utgår från är: Hur definierar några förskollärare anpassningar i förskolan? Vad innebär arbetet med anpassningar i förskolan enligt förskollärarnas uppfattningar? Vad bidrar anpassningarna i förskolan till enligt förskollärarnas erfarenheter? För att få ett helhetsperspektiv av informanternas berättelser och eftersom vi tittar på hur förskollärarnas uppfattningar av anpassningar i förskolan ser ut både på organisations-, grupp- och individnivå har vi valt att använda oss av systemteorin som vårt teoretiska ramverk. LÄS MER

 5. 5. Internt koldioxidpris i små och medelstora företag : Hur små och medelstora företag arbetar med internt koldioxidpris och hur det bidrar till värdeskapande i organisationen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Kronvall Niño de Guzman; [2023]
  Nyckelord :Internal carbon pricing; competence-based capabilities; digital platforms; sustainable value; management functions; Internt koldioxidpris; mjuka egenskaper; digitala plattformar; hållbart värde; ledningsfunktioner;

  Sammanfattning : To reduce carbon emissions and lead the organization in a certain direction, companies can work with internal carbon pricing (ICP). There are many large companies that work with an ICP, which, among other things, have helped them to identify opportunities and led to decisions that generated higher revenues. LÄS MER