Sökning: "meaning-creating practice"

Hittade 1 uppsats innehållade orden meaning-creating practice.

  1. 1. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

    Författare :Rajja Boström; [2018]
    Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

    Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER