Sökning: "medkänsletillfredsställelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet medkänsletillfredsställelse.

 1. 1. Empatisk utmattning hos intensivvårdssjuksköterskor under en pågående covid-19 pandemi

  Magister-uppsats,

  Författare :Samuel Possnert; Baback Rahmani; [2021-05-10]
  Nyckelord :Empati; empatisk utmattning; covid-19; intensivvård; intensivvårdssjuksköterskor; medkänsletillfredsställelse; pandemi; utbrändhet;

  Sammanfattning : Background: The demanding critical care environment exposes critical care nurses to a higher level of stress and the degree of burnout in critical care nurses is higher than other care and nursing staff. Indirect exposure to trauma in these environments coupled with burnout and reduced satisfaction from empathic work can contribute to compassion fatigue with consequences for staff health and patient care. LÄS MER

 2. 2. Professionell livskvalitet hos individer i trauma- och krishanterande yrken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Glemme; Hilda Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Medkänsletillfredsställelse; Utbrändhet; Sekundär traumatisk stress; Professionell livskvalitet; Empatitrötthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. LÄS MER

 3. 3. Yrkesrelaterad livskvalitet - upplevd påverkan av att hjälpa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Veronika Karlsten; [2015]
  Nyckelord :Yrkesrelaterad livskvalitet; kvinnojour; upplevd påverkan; ProQOL; QPS Nordic; hjälpare; hjälpande yrke;

  Sammanfattning : Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD) är en erkänd diagnos som listades i DSM-III år 1980. Något som inte har uppmärksammats på samma sätt är de symptom som upplevs av individer som i andra hand exponeras för trauma. Exempelvis de som tar emot en primärdrabbads berättelse. LÄS MER

 4. 4. Professionell livskvalitet - en jämförelse mellan anestesi- och operationssjuksköterskor. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tove Axerud; Sofie Gustafsson; Carina Wanngård; [2012]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Operationssjuksköterskor; Hälsa; Stress; Professionell livskvalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det finns faktorer som påverkar sjuksköterskors hälsa och stressnivå. Dessa kan få konsekvenser för både individen och verksamheten. För att förutse och beskriva hälsoproblem kan skattningsformuläret ProQOL användas. LÄS MER