Sökning: "miniräknare"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet miniräknare.

 1. 1. "Men det stämmer inte riktigt med hur svenskarna räknar" : Uppfattningar om skolmatematik och matematikundervisninghos gymnasieelever med utländsk grundskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Elin Gawell; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; utländsk grundskoleutbildning; uppfattningar; matematikundervisning; sociala normer; sociomatematiska normer;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att se vilka uppfattningar gymnasieelever som läst större delen av singrundskoleutbildning i något annat land uttrycker om matematik och matematikundervisning. Genom kvalitativa intervjuer med sex elever från olika delar av världen undersöks elevernas uppfattningar om svensk skolmatematik och matematikundervisning, vilka likheter och skillnader de uttrycker jämfört med sin tidigare skolgång och hur de upplever processen att komma ny med annan förutbildning. LÄS MER

 2. 2. Huvudräkningsstrategier inom addition och subtraktion : bland elever i årskurs sex

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Meijer; [2016]
  Nyckelord :mental arithmetic; mental calculation; mental computation; strategies; addition; subtraction; huvudräkning; huvudräkningsstrategier; addition; subtraktion;

  Sammanfattning : Under den verksamhetsförlagda tiden väcktes intresset för huvudräkning hos mig, ef­tersom eleverna valde att använda sig av miniräknare trots att de hade kunskap om olika huvudräk­ningsstrategier. Enligt skolverket (2011b) skall eleverna vid huvudräkning ta del av olika strategier för att stärka självsäkerheten och tilltron till sin förmåga. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieelevers uppfattningar av miniräknare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mathias Dimberg; Robin Blom; [2013]
  Nyckelord :Miniräknare; matematik; gymnasieelever; uppfattningar; kvantitativ;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer vi belysa hur gymnasieelever på olika sätt uppfattar miniräknare och vilka för- och nackdelar som kunde urskiljas i deras uttalanden. Resultaten i denna uppsats utgår från en enkätundersökning som genomfördes på 101 gymnasieelever. LÄS MER

 4. 4. Elevers tillgång till alternativa verktyg i grundskolan : En studie för att identifiera möjligheter och hinder utifrån pedagogers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Madeleine Kullberg; Lillemor Bohlin; [2012]
  Nyckelord :alternativa verktyg; läs- och skrivsvårigheter; matematiksvårigheter; tillgänglighet;

  Sammanfattning : I både nationella och internationella styrdokument uppmärksammas vikten av individanpassning och möjligheten att få tillgång till den teknik elever i grundskolan behöver för att utvecklas kunskapsmässigt. Avsikten med denna studie var att undersöka vad pedagoger anser om elevers möjligheter att få tillgång till alternativa verktyg i grundskolan för att komma runt sina svårigheter när det gäller att läsa, skriva och att räkna. LÄS MER

 5. 5. Att befinna sig i stödåtgärder : Tre elevers upplevelser av särskilt stöd i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Anna Grödevik; [2011]
  Nyckelord :Phenomenological life-world approach; mathematic; supprt measures; self-image; self-esteem; teacher; Livsvärldsfenomenologi; matematik; stödåtgärder; självbild; självuppfattning; lärare;

  Sammanfattning : Elevers upplevelser av att befinna sig i stödåtgärder är antagligen av stort intresse för de lärare som undervisar elever med allmänna eller specifika matematiksvårigheter. Hur beskriver då några elever själva sina upplevelser av stödåtgärder? Syftet med denna studie är att få större kunskap om och ökad förståelse för hur stödåtgärder i matematik upplevs av de elever som fått särskilt stöd under en längre period. LÄS MER