Sökning: "musikklassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet musikklassrummet.

 1. 1. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 2. 2. Genus i musikklassrummet : En kvalitativ studie om elevers val av instrument ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Maja Ericson; [2019]
  Nyckelord :Musik; genus; genusperspektiv; musikundervisning; könsmönster;

  Sammanfattning : Genus är något som berör alla lärare någon gång i yrkeslivet och ett viktigt begrepp som lärare och elever behöver ta ställning till i klassrummet. Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra musiklärares på gymnasiet planeringsarbete och agerande i musikklassrummet samt gymnasieelevernas val av instrument och låtgenre ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Motivation i och utanför musikklassrummet : En kvalitativ studie om musikelevers och musiklärares syn på motivation och undervisningens design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Martin Saläng; [2019]
  Nyckelord :motivation; musikundervisning; kulturskola; grundskola; elevperspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Detta arbete presenterar musiklärares och musikelevers syn på motivation samt hur musikundervisningens utformning påverkar den. Syftet är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för elever motivationsstimulation samt hur lärare ser på sin egen undervisning och hur den i sin tur påverkar elevernas prestationer. LÄS MER

 4. 4. Disciplin för nytta och onytta : en studie om disciplin i ett musikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Markus Johansson; [2018]
  Nyckelord :Classroom management; Disciplin; självdisciplin; auktoritet; ordning och reda; undervisning; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Disciplin i skolan är idag ett högaktuellt debattämne i Sverige och det engagerar folk i allmänhet och politiker i synnerhet. Debatten växlar mellan hur aktörers syn på disciplin ser ut, där några menar att det handlar om att använda striktare arbetsmetoder, medan andra menar att det handlar om att ge eleverna större inflytande över det egna lärandet. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på sin påverkan av traditionella genusstrukturer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Gabriel Rufino Polotto; [2018]
  Nyckelord :gender; assessment; third space; music education; teachers; genus; bedömning; third space; musikundervisning; lärare;

  Sammanfattning : Att genus tar plats och formas i musik-klassrummet har uppmärksammats sedan länge inom forskningen. Lärarens roll lyfts fram som central i det här området. Syftet med denna uppsats är därför att studera hur lärare ser på sin roll och möjlighet att påverka genusstrukturer i klassrummet. LÄS MER