Sökning: "musikklassrummet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet musikklassrummet.

 1. 1. Vem är det som väljer? : En kvalitativ studie om instrumentval i ensembleundervisning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Jessica Lekström; [2017]
  Nyckelord :högstadiet; musik; kön; genus; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie som har undersökt instrumentfördelningar, hur musiklärare säger att indelningen av instrument går till samt om och i så fall hur genusmarkeringar syns i ensembleundervisningen på två högstadieskolor. Undersökningen bygger på observations- och intervjustudier som har planerats, genomförts och analyserats genom en fem-stegs-metod. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning för nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet- en studie om musiklärares didaktiska förhållningssätt i mötet med språkintroduktionselever i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Lydia Viktorsson; [2017]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Educational Science; Music Education; Identitet; Musik; Nyanlända elever; Språkinriktad musikundervisning; Identity; Language-oriented music education; Music; New arrivals; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : I och med min utbildning till lärare i musik- och svenska som andraspråk vill jag låta dessa ämnesområden sammanfläta i mitt examensarbete. I och med den flyktingström som påverkat hela vårt land har skolsituationen i Sverige förändrats. Antalet nyanlända elever i skolan har ökat och många av dem ska få undervisning i musik. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. : En beskrivning av framställningen av genus i musikhistoriska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Christian Melin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kön; Musikundervisning; Musikhistoria; Undervisningsinnehåll; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala musikhistoriska läromedel. De teoretiska utgångspunkterna är diskursanalys ur ett genusperspektiv Materialet är insamlat via ett onlineforum för musiklärare. LÄS MER

 4. 4. Kulturen i fokus : en mikroetnografisk studie om mötet mellan musiklärare och elevgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Gusterman; [2017]
  Nyckelord :Music education; music classroom; culture; classroom management; discipline; leadership; Musikpedagogik; musikklassrum; kultur; ordning; disciplin; ledarskap;

  Sammanfattning : This micro-ethnographic study looks at the meetings between different cultures in the music classroom and how these can be characterised. It deals with what happens in the meeting between music teacher and student groups, given that the music teacher does not have so much teaching time with the students compared with teachers in other subjects. LÄS MER

 5. 5. Heteronormativitet i musikundervisningen - En litteraturstudie om HBTQ i relation till musikklassrummet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonatan Kara; Christina Karlsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna litteraturstudie undersöks den forskning som finns om heteronormer i relation till musikklassrummet och hur HBTQ-personer speglas i musikutbildningar. Majoriteten av forskningsresultatet består av amerikanska studier. LÄS MER