Sökning: "mutual recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden mutual recognition.

 1. 1. Mutual trust and the Rule of law - A study of the effect of the procedures under Article 7 TEU on the legal preconditions for the future application of the Framework Decision on the European arrest warrant

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Gunnerek; [2019-08-09]
  Nyckelord :Article 7 TEU; Framework Decision on the European arrest warrant; Rule of law; fundamental values; Article 2 TEU; mutual trust; mutual recognition;

  Sammanfattning : For the first time in the history of the European Union (EU), proceedings under Article 7(1) Treaty on the European Union (TEU) have been initiated, inviting the Council to determine the existence of a risk of violations of fundamental values enshrined in Article 2 TEU in Poland and Hungary. Even if such decisions would only have the function of a preventative measure with no sanctions, judgments from the Court of Justice indicate that national courts have shown doubts whether to execute requests for surrenders under the Framework Decision on the European arrest warrant (FD-EAW) to Member States criticised under Article 7(1) TEU. LÄS MER

 2. 2. E-bevisförordningen – en vision om en högre nivå av förtroende inom EU : En studie om användningen av principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; principen om ömsesidigt förtroende; principen om ömsesidigt erkännande; E-bevisförordningen; vägransgrunder; exceptionella omständigheter; grundläggande rättigheter; rättsstatsprincipen.;

  Sammanfattning : Den här examensuppsatsen behandlar i stort principerna om ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande på unionsrättens område för frihet, säkerhet och rättvisa. Uppsatsen identifierar och uppmärksammar ett växande problem i Europa, nämligen att skyddet av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen inte är en självklarhet inom alla medlemsstaters rättsordningar. LÄS MER

 3. 3. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 4. 4. Ömsesidigt erkännande av den europeiska arresteringsordern - En studie av rättspraxis i Sverige och Irland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Möller; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; straffrätt; criminal law; processrätt; criminal procedure law; europeisk arresteringsorder; european arrest warrant; ömsesidigt erkännande; mutual recognition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study is based on the judicial review of a European arrest warrant in Sweden and Ireland. An arrest warrant is a judicial decision to request the surrender of a person for prosecution or enforcement of a custodial sentence. It is issued in one country and shall be executed in another without thorough examination. LÄS MER

 5. 5. Ömsesidigt erkännande på bekostnad av rätten till frihet och säkerhet? - En uppsats om den europeiska arresteringsorderns tvångsmedel ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ ruling in Aranyosi and Caldararu restricts the application of the principal of mutual recognition in the Framework Decision. If an executive authority finds that there is a real risk of a violation of the ban on torture in the specific case, an EAW shall be suspended but not refused. LÄS MER