Sökning: "nyhetskonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet nyhetskonsumtion.

 1. 1. Att se det jag ej vill se : En kvalitativ studie om ungdomars selektiva nyhetskonsumtion och åsiktsbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ali Khojastehdaryadoust; Emma Brotoft; [2019]
  Nyckelord :Selektiv exponering; sociala medier; algoritmer; nyhetskonsumtion; miljö;

  Sammanfattning : I och med dagens digitaliserade samhälle har det skapats en uppsjö av nya termer. Selektivexponering är ett av dessa, vilket betyder att människor i största mån väljer att exponera sig för information som stämmer överens med de befintliga åsikter och övertygelser som personen redan erhåller. LÄS MER

 2. 2. Personlig nyhetskonsumtion i medielandskapet 2018 : En kvantitativ studie kring högskolestudenters nyhetsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Oskar Bergman; Rasmus Ull; [2018]
  Nyckelord :Personligt nyhetsflöde; Individualiserad nyhetskonsumtion; Nyhetskonsumtion; Kvantitativ metod; Webbenkät; Uses and gratification; Offentlighetsteori;

  Sammanfattning : This study discusses whether an individualized news consumption leads to a fragmentationamong readers, to the extent that news of social importance, that contribute to a democratic debate are neglected or missed. Areas of interest are how students of a university in the western part of Sweden consume news and in what ways, through the internet, smartphones, computers or newspapers as well as what genres of news are consumed. LÄS MER

 3. 3. Socioekonomiska skillnader och nyhetskonsumtion : En kvalitativ studie av individers förhållningssätt till nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Wilhelmina Fernebrand; Sebastian Nord; [2018]
  Nyckelord :Socioekonomisk status; nyhetskonsumtion; digitala medier; traditionella medier; klasskillnader; Kulturarv; Habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien ämnar undersöka socioekonomiska skillnader och dess påverkan för individers förhållningssätt till nyhetskonsumtion och samhälle. Frågeställningarna är följande: Hur förhåller sig unga vuxna till nyheter beroende på uppväxt och utbildningsnivå? Hur kan skillnaderna mellan unga vuxnas förhållningssätt till nyheter förklaras med hjälp av klassteori? Metod och material: Studien är genomförd med kvalitativ metod där empirin insamlats genom djupintervjuer. LÄS MER

 4. 4. A study of how tempo in music affects reading comprehension when consuming written news on a smartphone

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tania Christensen; Tobias Hansson; [2018]
  Nyckelord :background music; reading comprehension; smartphone; tempo; written news; bakgrundsmusik; läsförståelse; smarttelefon; tempo; nyheter;

  Sammanfattning : This study examines how tempo of background music affects reading comprehension when consuming written news on a smartphone. It has taken inspiration from a study conducted in 2002 which investigated how tempo in music affects reading comprehension when reading news on a pocket computer in a distracting environment. LÄS MER

 5. 5. Tro det eller ej - en kvantitativ studies om svenska högstadieelevers tilltro till traditionella och digitala nyhetsmedier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Mathilda Simonsson-Torstensson; Magdalena Wilroth; [2018]
  Nyckelord :Trovärdighet; källkritik; Fake News; traditionella nyhetsmedier; digitala nyhetsmedier; massmediekommunikation; strategisk kommunikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This quantitative study was conducted with the aim to inquire into Swedish 9th graders’ attitudes towards traditional and digital news media and news outlets’ trustworthiness. With basis in strategic communication theories concerning gatekeeping, the Bandwagon effect and filter bubbles, three research questions and four hypotheses were designed. LÄS MER