Sökning: "politisk teori frihet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden politisk teori frihet.

 1. 1. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 2. 2. En riktig liberal : En diskursteoretisk analys av Johan Norberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonn Berndtsson; [2012]
  Nyckelord :diskursteori diskursanalys liberalism politik;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en diskursteoretisk analys av debattören Johan Norbergs författarskap, med ett i stora drag enbart deskriptivt syfte som ämnar på ett strukturerat vis presentera det bakomliggande meningarna i Norbergs författarskap som ett uttryck för en politisk diskurs och beskriva dem i enighet med de teorier för diskursers formerande av Laclau och Mouffe som presenteras i uppsatsens teori och metodkapitel. Uppsatsens frågeställningar handlar om att identifiera de nodalpunkter och ekvivalenskedjor som utför centrala delar av Norbergs diskurs, vilket också görs i resultatdelen. LÄS MER

 3. 3. KDP & PUK : En idéanalys av två kurdiska partiers ideologier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Politisk kommunikation (POL)

  Författare :Dindar Suleiman; [2011]
  Nyckelord :Idéanalys; KDP; PUK; ideologi.;

  Sammanfattning : I den kurdiska delen i Irak finns det två stora partier som alltid har varit i konflikt med varandra men som kan träffas under samma tak som socialdemokraterna i Sverige med socialismen som ideologi. Syftet med denna undersökning är att testa ideologier för de politiska partierna som jag granskar, nämligen Kurdistan Parti Demokrati (KDP) samt Patriotiska Unionen i Kurdistan (PUK). LÄS MER

 4. 4. Feministiska zine och symboliskt motstånd : En studie av zineproducenter som politiska subjekt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Hellzén Cramér; [2005]
  Nyckelord :fanzine; zine; medborgarmedier; alternativa medier; feminism; feministisk;

  Sammanfattning : Nick Couldry beskriver hur symbolisk makt i samtida medierade samhällen framförallt koncentreras till olika medieinstitutioner. Att producera sina egna medier, såsom Clemencia Rodriguez beskriver i Fissures in the mediascape, blir ett sätt att göra motstånd mot denna symboliska makt. LÄS MER

 5. 5. EU: s tredje pelare - harmonisering av straffrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Tell; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera EU: s arbete med att harmonisera medlemsstaternas strafflagstiftning. Vilka för- och nackdelar finns det med detta arbete? Vilken straffrättslig modell har man följt? Hur har det påverkat den svenska rätten? Den svenska straffrätten följer huvudsakligen den defensiva modellen. LÄS MER