Sökning: "proaktivt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden proaktivt förhållningssätt.

 1. 1. Lärares perspektiv på differentierad undervisning i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Tommy Niles; Louise Nordborg; [2022]
  Nyckelord :differentierad undervisning; kunskapsutveckling; lärare; matematik; perspektiv; uppfattningar;

  Sammanfattning : En del av lärares uppdrag är att stötta elever att nå sin fulla potential med hänsyn till deras individuella förutsättningar, intressen och behov. I det heterogena klassrummet är det en utmaning som kan kännas överväldigande för såväl nya som erfarna lärare. LÄS MER

 2. 2. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. Reglerande ekosystemtjänster i stadsplanering : En studie om hur svenska kommuner arbetar med reglerande ekosystemtjänster i planering av urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; reglerande ekosystemtjänster; resiliens; urban ekologi;

  Sammanfattning : För att hantera framtida klimatförändringar som väntas uppkomma i samband med en ökad urbanisering krävs ett proaktivt förhållningssätt till frågor som rör stadsplanering. Ekosystemtjänster är ett begrepp som på senare år har blivit alltmer etablerat inom fysisk planering, och anses utgöra en väsentlig del i arbetet att hantera utmaningar gällande ökade stadsmässiga förändringar. LÄS MER

 4. 4. Hur har organisationer anpassat sig under covid-19-krisen genom innovation?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Sofia Forsberg; Karolin Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; innovation; anpassning; framväxande strategier; dynamisk kapacitet; organisatorisk förändring; krishantering; kunskap; proaktivt förhållningssätt; reaktivt förhållningssätt; kreativ förstörelse;

  Sammanfattning : Abstract Title: How have organisations adapted to new challenges during the covid-19 crisis through the use of innovation? Authors: Karolin Lindholm and Sofia Forsberg Supervisor: Anders Parment Background: Since the outbreak of the covid-19 virus, the world has been in a state that no one could have foreseen. Consumer behavior has changed due to both isolation and changed priorities in people's lives. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet och engagemang : - En studie om konsumenters uppfattning och förutsättning att konsumera hållbara produkter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Thordeman Andersson; Jakob Bertilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En hållbar konsumtion anses för sverige vara ett av agenda 2030 svårast mål att uppnå. Målet handlar om att behöva ställa om till en hållbar konsumtion. Därför är det viktigt att arbeta fram metoder som hjälper svenska konsumenter att göra just detta. LÄS MER