Sökning: "resonemangsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet resonemangsförmåga.

 1. 1. Lärares åsikter om artefakters påverkan på elevers resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emilia Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Resonemangsförmåga; artefakt; dator; lärobok; lärares åsikter;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på att undersöka lärares åsikter kring två olika artefakter i matematik, nämligen datorn och läroboken. Syftet är att undersöka lärares åsikter kring dessa artefakter för att få en bild av vad de anser kring användningen av dem, hur lärarna använder. LÄS MER

 2. 2. Det matematiska samtalets betydelse för att stärka elevers matematiska förmåga : En kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Berntsson; Therese Brag; [2020]
  Nyckelord :kommunikativ matematikundervisning; taluppfattning; matematiskt samtal; representationer; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Ett teoretiskt perspektiv som haft stor betydelse för svensk skola och dess pedagogiska inriktning är Vygotskys sociokulturella teori, vilken betonar betydelsen av social interaktion i undervisningen (Säljö 2017). Trots detta har traditionellt sett matematikundervisningen i svenska klassrum utgått från läroböcker och enskilt arbete (Drath 2011). LÄS MER

 3. 3. Hur kooperativt lärande kan påverka elevers resonemang inom matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Wingren; Erika Norling; [2020]
  Nyckelord :Cooperative learning; Mathematics; Reasoning ability; Students;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt behandlas forskningsfrågan hur det kooperativa lärandet kan påverka elevers resonemangsförmåga inom ämnet matematik. Studiens underlag bygger på vetenskapliga artiklar samt Grundbok i kooperativt lärande skriven av Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017. LÄS MER

 4. 4. Lite snack och mycket imitativt resonemang : En läromedelsanalys av matematikläromedel för grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Jönsson; Viktor Myhr; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Resonemangsförmåga; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har en innehållsanalys gjorts av läromedel i matematik för årskurserna 3, 5 och 7, med fokus på den matematiska förmågan resonemang samt uppgifter för interaktion med andra. En kvantitativ metod har tillämpats för att koda uppgifter enligt Lithners (2008) ramverk för imitativt- respektive kreativt resonemang. LÄS MER

 5. 5. Matematisk resonemangsförmåga : En analys av matematikboksuppgifter för elever i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Pernilla Bergfeldt; [2020]
  Nyckelord :Matematiskt resonemang; imitativt resonemang; kreativt resonemang; matematikboksuppgifter.;

  Sammanfattning : Elevers matematiska resonemangsförmåga kan ses som avgörande för djupare matematisk förståelse. För en djupare medvetenhet kring begreppet resonemang, kan en åtskillnad göras mellan imitativa och kreativa matematiska resonemang. LÄS MER