Sökning: "samverkan skolan och arbetsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden samverkan skolan och arbetsliv.

 1. 1. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid diabetes typ 1 hos barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Iqra Hashi; Leila Shah Yari; [2020]
  Nyckelord :hälsa; diabetes typ 1; barn och ungdomar; egenvård; patientutbildning; delaktighet; samverkan;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är bland de vanligaste kroniska sjukdomarna som drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen är komplex och svår att hantera vilket påverkar stor del av barn och ungdomars livssituation. I Sverige lever idag 60 000 barn och ungdomar med diabetes typ 1 och denna siffra ökar med tiden. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans upplevelse av att möta elever med psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Brandt; Veronica Grynge; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; psykisk ohälsa; elever; samverkan; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren bland unga. Skolan kan vara en av stressfaktorerna för unga barn. Skolan skall arbeta hälsofrämjande, den skall skapa miljöer där elevers hälsa och lärande främjas. Utbildning är av vikt för att kunna uppleva hälsa och på sikt klara sig i livet. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans upplevelser av att arbeta med barn och ungdomar som far illa i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ana Belén Tipán; Sara Woxblom; [2019]
  Nyckelord :skolsköterska; barn som far illa hemma; upplevelser; tecken; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Barnmisshandel kan inbegripa såväl fysisk som psykisk kränkning, våld, sexuella övergrepp eller försummelse och kan leda till skada för barnets utveckling fysiskt och mentalt. Skolsköterskan har en viktig roll i att identifiera dessa barn och att se till att de får hjälp. LÄS MER

 4. 4. Att bygga broar mellan gymnasiesärskola och arbetsliv : Två skolors strategier för elevers övergångsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Jenny Elfstrand; [2018]
  Nyckelord :Intellectual disability; Transition; School; Working career; Cooperation; Participation; Utvecklingsstörning; Övergång; Skola; Arbetsliv; Samverkan; Deltagande;

  Sammanfattning : Studien är baserad på en kvalitativ metod där jag, på två skolor, intervjuat rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare på gymnasiesärskolans nationella program. Materialet analyserades genom teoristyrd kvalitativ analys. LÄS MER

 5. 5. Med samverkan är allt möjligt! Särskolan i ett arbetsmarknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Michael Hernius; [2015-03-16]
  Nyckelord :Gymnasiesärskolan; Samverkan; Arbetsliv; Arbetsmarknad; Supported Employment;

  Sammanfattning : Övergången mellan gymnasiesärskolan och arbetslivet är det undersökningsproblem som fokuseras i denna studie. Syftet är att studera olika aktörers uppfattningar om samverkan mellan skola och arbetsliv. Skolan, Studievägledare, Kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har alla del i denna process. LÄS MER