Sökning: "schizofreni sjuksköterska omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden schizofreni sjuksköterska omvårdnad.

 1. 1. Hur personer med schizofreni upplever sin livskvalité : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Nariman Abou-Soultan; Ahmed Abujazar; [2016]
  Nyckelord :Experiences; Nurse; Nursing; Schizophrenia; Quality of life; Erfarenheter; Livskvalité; Omvårdnad; Schizofreni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en form av psykos som är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom och livstidsrisken för att insjukna är 0.8 % i Sverige. Personer med schizofreni upplever förändrad verklighetsuppfattning på grund av symtom som exempelvis rösthallucinationer och vanföreställningar. LÄS MER

 2. 2. Individer med schizofreni och deras upplevelser av sin livsvärld gällande den egna hälsan och vårdandet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Nathalie Bengs; Sofie Hagman; [2015]
  Nyckelord :Hälsa och vårdande; Schizofreni; Stigmatisering; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en vanlig psykossjukdom där symtom kan innefatta en skev verklighetsuppfattning med hallucinationer, vanföreställningar och ett avvikande känslobeteende. Målet med omvårdnaden för individer med schizofreni är att lindra lidande och att omvårdnaden ska vara individanpassad. LÄS MER

 3. 3. Att leva med schizofreni - ur ett närståendeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Johanna Fagerås; Victoria Krantz; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara drabbad av schizofreni innebär ofta allvarliga symtom och konsekvenser samt kräver i regel livslång behandling. Närstående till personen med schizofreni är en betydelsefull resurs för behandlingen av sjukdomen. LÄS MER

 4. 4. ”Som en skygg hund” : -En litteraturstudie om personers upplevelse av att leva med schizofreni

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Joakim Svensson; Ulf Johansson; [2014]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Schizofreni; upplevelse; omvårdnad; utanförskap; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: En procent av den svenska befolkningen får någon gång i livet diagnosen schizofreni. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Det kan vara svårt att förstå upplevelsen av att leva med schizofreni. LÄS MER

 5. 5. Ökad delaktighet för patienter i behandling av schizofreni genom personcentrerad vård?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Smedbro; Sara Andersson; [2013-12-02]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; delaktighet; schizofreni; omvårdnad; delat beslutsfattande; följsamhet; schizophrenia; nursing; patient centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett arbetssätt som nu implementeras i vården. Arbetssättet syftar till att se hela patienten med ett holistiskt synsätt. Att arbeta personcentrerat betyder att patienten ges möjlighet att inkluderas i sin vård. Delaktighet är därmed ett centralt begrepp för arbetssättet. LÄS MER