Sökning: "sjukdomssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet sjukdomssituation.

 1. 1. Patienters preferenser för delaktighet i vården under livets slutskede.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnéa Johansson; Emma Käll; [2020]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Information; Kommunikation; Kontroll; Personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande samt stärka patienternas välbefinnande. I livets slutskede är delaktigheten central för att patienterna ska uppleva att den sista tiden i livet är värdig. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ammie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Experience knowledge; Staff with own experience; Wounded healer; Consumer-provider prosumer; Eating disorders; Personal med egna erfarenheter; Erfarenhetskunskap; Medarbetare med brukarerfarenhet; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Studien handlar om patienters upplevelse av vilka fördelar och nackdelar det finns med att personal använder egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet. Insamlingen av empirin genomfördes i form av åtta stycken kvalitativa intervjuer där forskaren intervjuade patienter som går i behandling för ätstörningar. LÄS MER

 3. 3. Egenvårdsråd vid cytostatikabehandling : En jämförande studie mellan öppenvård och slutenvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bergh; Claes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; information; cancer; cytostatikabehandling; onkologi; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och förebyggas dvs. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av tolk inom hälso- och sjukvård : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jedvik Agnes; Arnljots Anna; [2017]
  Nyckelord :Communicative barriers; immigrants; interpreter; patient experience; Immigranter; kommunikationsbarriärer; patienters upplevelser; tolk;

  Sammanfattning : Background: Commutative obstacles due to language difficulties are gradually increasing with migration. Consequences due to linguistic barriers may lead to misunderstandings or failures of information between patients and healthcare professionals. LÄS MER

 5. 5. Predisponerande faktorer för utvecklande av posttraumatiskt stressyndrom efter akut koronart syndrom : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elisabeth Ansén; [2016]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; Akut koronart syndrom; Predisponerande faktorer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Det faktum att fler idag överlever efter att ha drabbats av akut koronart syndrom (AKS) ställer ökade krav på behandling och eftervård. De psykiska reaktionerna hos de överlevande är mycket individuella och studier pekar på faktorer som kan bidra till att vissa patienter upplever en högre grad av stress och ångest i sin sjukdomssituation än andra. LÄS MER