Sökning: "sjuksköterska KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden sjuksköterska KOL.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mathilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :COPD; Experiences; Literature review; Nurse; Nursing; Erfarenheter; KOL; Litteraturstudie; Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk sjukdom som drabbar människor över hela världen. Symtom som hosta, ökad slemproduktion andfåddhet och andnöd är vanligt förekommande. Livskvalitén påverkas och utmaningar i det dagliga livet uppstår. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med KOL, Kronisk obstruktiv lungsjukdom : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Annika Karlsson; Johanna Lind; [2021]
  Nyckelord :Litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och i Sverige lever flera hundra tusen personer med sjukdomen. För att personer med KOL ska uppnå en god livskvalité krävs ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att man ser människan bakom sjukdomen och inte endast sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att i telefonrådgivning på vårdcentral bedöma andningsförsämring hos patienter med KOL samt besluta åtgärd : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Alma Zverotic; Anna Lidström; [2021]
  Nyckelord :COPD; exacerbation; nurse; telephone counseling; communication; support; KOL; exacerbation; sjuksköterska; telefonrådgivning; kommunikation; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) sjukdom är ett växande problem världen över och kommer i framtiden att ställa primärvården inför utmaningar att kunna möta komplexa vårdbehov från den här patientgruppen. KOL innebär begränsningar i det dagliga livet och ger känslor av beroende vilket gör att många patienter är i behov av kontakt med primärvårdens vårdcentraler. LÄS MER

 4. 4. Astma/KOL sjuksköterskans erfarenhet av att motivera patienter med KOL diagnos till ökad fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmely Hillsäter Johansson; Maria Viding; [2020]
  Nyckelord :Asthma COPD nurse; experiences; motivate; physical activity; COPD diagnosis; Astma KOL sjuksköterska; erfarenheter; motivera; fysisk aktivitet; KOL diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste diagnoserna i primärvården. En viktig del av astma/KOL sjuksköterskans roll är att motivera patientgruppen till ökad fysisk aktivitet då de ofta är fysiskt inaktiva på grund av sitt hälsotillstånd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid dyspné hos patienter med KOL - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jakob Nyberg; Ridoan Boulkab; [2020]
  Nyckelord :KOL; dyspné; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Globalt drabbar kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 329 miljoner människor. I Sverige uppskattas 400 000 – 700 000 människor leva med sjukdomen. Prevalensen förutspås att öka på grund av exponering för riskfaktorer och en ökad livslängd. LÄS MER