Sökning: "skövde diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden skövde diabetes.

 1. 1. Hur patienter med övervikt eller obesitas upplever mötet med vårdpersonal inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Ivar; Lisa Valkeinen; [2023]
  Nyckelord :experience; nurse; obesity; overweight; patients; obesitas; patienter; sjuksköterska; upplevelser; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas är ett globalt samhällsproblem och är den främsta riskfaktorn till ett flertal sjukdomar såsom Diabetes typ-2, hjärt-kärlsjukdom och högt blodtryck. Övervikt och obesitas kan till stor del förebyggas och behandlas genom tillexempel egenvård. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxnas erfarenhet av egenvård vid diabetes typ 1 : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Armina Zahirovic; Alice Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Diabetes type 1; experience; perception; self-care; young adults; Diabetes typ 1; egenvård; erfarenhet; unga vuxna; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom. Det kan drabba alla människor oavsett ålder. Att bli diagnostiserade med diabetes innebär att en person ha insulinbrist och för att ersätta insulinbristen då krävs livslång behandling. LÄS MER

 3. 3. Relationskontinuitet vid typ 2-diabetes, en lönsam strategi? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hibak Mohamed Dubad; [2023]
  Nyckelord :Continuity of care; diabetes mellitus type-2; health economics; costs of care; Relationskontinuitet; diabetes typ-2; hälsoekonomiska effekter; vårdkostnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prevalensen för Diabetes mellitus typ 2 ökar i världen och antalet förväntas stiga till 783 miljoner år 2045. Sjukdomen är kronisk och kräver långtidsvård vilket gör att den globala kostnadsbördan förblir hög. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av stöd från sjuksköterskan vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elin Andersson; Carolina Härnehed; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experience; information; nurse; support; Diabetes mellitus typ 2; information; sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som främst drabbar äldre människor men som numera kryper neråt i åldrarna. I samband med sjukdomen är kroppens förmåga att producera insulin nedsatt. Diabetes mellitus typ 2 kräver livsstilsanpassningar och stöd från sjuksköterskan för att hantera sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Barn och deras upplevelser av att drabbas av och leva med diabetes typ 1 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nazanin Ahmadzi; Fatin Persson; [2023]
  Nyckelord :Children; daily life; diabetes type 1; experience; youth; Barn; dagligt liv; diabetes typ 1; ungdomar; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Denna obotliga sjukdom kräver mycket personligt ansvar från patienten och kan innebära både akuta och långvariga komplikationer. Att som barn drabbas av denna sjukdom innebär stora utmaningar. Den första tiden ligger fokus på utvecklingsprocessen mot självständighet. LÄS MER