Sökning: "sofia"

Visar resultat 21 - 25 av 5657 uppsatser innehållade ordet sofia.

 1. 21. Emotional and social loneliness and differences in adult attachment profiles - a study of university students

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnéa Kohkoinen; Sofia Koivunen; [2022]
  Nyckelord :emotional loneliness; social loneliness; attachment profiles; university students; emotionell ensamhet; social ensamhet; anknytnings profiler; universitetsstudenter;

  Sammanfattning : Research has shown that university students are extra vulnerable to experiencing loneliness because of the social, structural, and behavioral changes associated with starting to study at university. Studies have also shown that different attachment profiles can have an impact on an individual's experience of loneliness. LÄS MER

 2. 22. Augmented Reality Supported Learning Process for Operators

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Haranya Joseph Christian; Sofia Mani; [2022]
  Nyckelord :AR; AR in Industry; Industry 4.0; Smart Factory; Lean; Process Development; Augmented Reality; Learning;

  Sammanfattning : Abstract Intro: Conventional training methods are intended to teach and offer the most human way of teaching but is it the most effective and can another method improve or eliminate nonvalue adding activities. This master thesis tackles the difference between traditional training versus AR supported training, studying different aspects of training to see the advantages and disadvantages of the methods. LÄS MER

 3. 23. Patienters upplevelse av att vårdas för anorexia nervosa på en slutenvårdsavdelning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ellinor Israelsson; Sofia Zillén; [2022]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Inpatient; Patient experience; Patient perspective; Anorexia nervosa; Patientperspektiv; Patientupplevelse; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en typ av ätstörning som kännetecknas av viktnedgång, fobi för viktuppgång, ett lågt BMI samt en omfattande ångestproblematik. Sjukdomen är ett växande samhällsproblem både i Sverige och i världen. Samtidigt saknas det forskning om sjukdomsförloppet och evidens om en effektiv behandling. LÄS MER

 4. 24. Polismyndighetens svårigheter att tillfredsställa personalens behov : En kvalitativ studie om Polismyndighetens utmaningar med att bemanna den yttre tjänsten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofia Lejon; Emmely Gobena Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Polismyndigheten; personalomsättning; det flexibla samhället;

  Sammanfattning : Med anledning av den minskning som skett av polisanställda i yttre tjänst, var syftet med studien att, genom anställdas upplevelser, undersöka Polismyndighetens utmaning med att bemanna den yttre tjänsten. Undersökningen har baserats på en kvalitativ ansats, vilken utgjordes av en intervjustudie samt en konventionell innehållsanalys av det transkriberade materialet och dokument från Polismyndigheten och SCB. LÄS MER

 5. 25. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta hos patienter i palliativ vård: En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Blad; Donika Fetahi; [2022]
  Nyckelord :Nursing; pain; palliative care; patient; relieve pain; Lindra smärta; omvårdnad; palliativ vård; patient; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård initieras då det inte längre går att bota en patient från sjukdom och ska verka stödjande och lindrande. Inom palliativ vård är smärta vanligt förekommande symtom hos patienter. LÄS MER