Sökning: "styrmedel skola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden styrmedel skola.

 1. 1. Samhällskunskapens påverkan av globaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Melin; [2020]
  Nyckelord :didaktik; globalisering; samhällskunskap; politik; undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapsundervisningens påverkan av globaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Niklas Melin; [2019]
  Nyckelord :Didaktik; Globalisering; Samhällskunskap; Politik; Undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hela vår värld är påverkad av globaliseringen. Vi har kommit närmre varandra och ekonomi, kultur, information, utbildning, m.m. överförs över nationsgränser allt fortare i vår digitali-serade värld. LÄS MER

 3. 3. Ekonomistyrning i fristående och kommunala gymnasiala skolor i Göteborgs Stad -En empirisk studie av hårda respektive mjuka styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Alenvret; Annie Nilsson; [2014-06-26]
  Nyckelord :Gymnasieskola; fristående skola; privatisering; offentlig sektor; ekonomistyrning; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det svenska skolväsendet har genomgått ett antal reformer och förändringarvad gäller styrning och huvudman under det senaste århundrandet. I och medfriskolereformen år 1992 har den privata sektorn inom skolväsendet fått en betydande position. LÄS MER

 4. 4. Med eller utan matematikbok – Lärares motiv till val av arbetssätt. En intervjustudie med fem matematiklärare verksamma på samma skola.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Lindbladh; [2014]
  Nyckelord :Lärobok; laborativundervisning; matematik;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med min studie är att med utgångspunkt i fem samtalsintervjuer undersöka vad det finns för motiv tillpedagogers val av arbetssätt kopplat till undervisning i ämnet matematik. Arbetet syftar även till att synliggöra föroch nackdelar som pedagoger ser med respektive arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Budgetstyrning i den kommunala grundskolan : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Robert Kaati; Jonathan Forsberg; [2014]
  Nyckelord :Budget; Ekonomistyrning; Kommunal grundskola;

  Sammanfattning : Det finns idag en osäkerhet över hur budgeten bör användas och hur den påverkar den offentliga sektorn. I den kommunala grundskolan är det rektorerna som fördelar resurserna inom deras skola och är ansvarig för att inte gå med underskott. LÄS MER