Sökning: "surrogatarrangemang"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet surrogatarrangemang.

 1. 1. Nya sätt att skaffa barn på kräver en modern reglering : Särskilt om surrogatarrangemang

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Ofrivillig barnlöshet; Assisterad befruktning; Moderskap; Faderskap; Föräldraskap; Barnrätt;

  Sammanfattning : Att bilda familj är en dröm för många personer. Tack vare den medicinska utvecklingen på området finns det idag flera olika sätt att skaffa barn på. Ett exempel är användandet av en surrogatmoder. LÄS MER

 2. 2. Utländska surrogatarrangemang - en välsignelse eller förbannelse? Om samspel mellan familjerättsliga verkningar av surrogatarrangemang och uppfyllandet av barnets rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Peterson; [2022]
  Nyckelord :Familjerätt; Surrogatarrangemang; Surrogatmoderskap; Barnets rättigheter; Föräldraskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang är ett fenomen som på senare tid vuxit sig allt större; allt fler svenskar reser utomlands för att bilda familj med hjälp av en surrogatmoder. Vid ett surrogatarrangemang åtar sig en kvinna att bära fram ett barn för att sedan, vid barnets födsel, överlämna barnet till de tilltänkta föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. “En surrogatmor är mer än en behållare för någon annans barn” : En kvalitativ innehållsanalys av Statens offentliga utredningar rörande surrogatarrangemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Ellinor Nilsson Holmgren; Delicia Runnberg; [2022]
  Nyckelord :surrogacy; social work; social constructionism; surrogatarrangemang; socialt arbete; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Fastställande av moderskap är i svensk rätt oreglerat med hänvisning till den latinska mater-est-regeln vilken menar att den som föder barnet är barnets moder. Utvecklingen av reproduktionsteknologi har möjliggjort metoder som utmanar denna princip, däribland surrogatarrangemang. LÄS MER

 4. 4. I gränslandet mellan juridik och moral - en abstrakt tillämpning av pactum på avtal om surrogatmödraskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; [2021-09-17]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Avtal i strid med goda seder; Familjerätt; Moralisk otillbörlighet; Osedliga avtal; Pactum turpe; Surrogatavtal; Surrogatmödraskap;

  Sammanfattning : Surrogatmödraskap är en omdebatterad form av assisterad befruktning, så väl i rättsliga som i utomrättsliga diskussioner. Medan vissa anser att surrogatmödraskap kan vara en fungerande lösning för personer som lider av ofrivillig barnslöhet, menar andra att arrangemanget är moraliskt oförsvarligt och därför någonting som samhället borde ta avstånd från. LÄS MER

 5. 5. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER