Sökning: "svenska språket i undervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden svenska språket i undervisningen.

 1. 1. Grepp om begrepp : En studie av lärares problembilder och deras lösningsförslag i språk- och kunskapsutvecklande arbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Sundquist; [2023-08-18]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande undervisning; svenska som andraspråk; fokusdiskussion; lärarroll; kollegialt lärande; begreppsformulering; svårighet; lösningar; hinder;

  Sammanfattning : Studien bygger på en fallstudie av fyra lärares reflektioner om språk- och kunskapsutvecklande arbete. Lärarna har svarat på hur de kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med eleven i fokus. LÄS MER

 2. 2. Interkulturellt förhållningssätt med hjälp av skönlitteraturen : En intervjustudie om fyra svensklärares arbete med interkulturalitet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Lönn; Elina Svensson; [2023]
  Nyckelord :Intercultural approach; fiction; strategies; book talk; grade 4-6; Swedish teacher; Interkulturellt förhållningssätt; skönlitteratur; strategier; boksamtal; årskurs 4- 6; svensklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur svensklärare arbetar med skönlitteratur för att bidra till ett interkulturellt förhållningssätt och vilken skönlitteratur som lärarna använder till detta. Den tidigare forskningen visar att läsning av böcker kan bidra till mer än bara läsförståelse. LÄS MER

 3. 3. Könsrepresentation i läromedel för sfi : En analys av  läromedel som används i sfi-undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viktor Persson; [2023]
  Nyckelord :Representation; kön; läromedelsdialog; svenska för invandrare.;

  Sammanfattning : Läromedel utgör ofta en central del av undervisningen inom svenska för invandrare. Marknaden för dessa läromedel är bred med många aktörer, men saknar granskande organ. Valet av läromedel faller därför på läraren. LÄS MER

 4. 4. Läromedelsanalys i samhällskunskap åk 4-6 : En innehållsanalys av de nationella minoriteternas framställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Ahlgren Peters; Anton Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aktörskap; läromedel; läroplan; nationella minoriteter; samhällskunskapsdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studies problem är tudelat. Tillgången på läromedel varierar runt om i landet samtidigt som läroboken har en stark ställning bland lärare. LÄS MER

 5. 5. Ordförråd ur ett didaktiskt perspektiv i en språkligt heterogen klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ted Ahlström; [2023]
  Nyckelord :F-3; lågstadiet; ordförråd; språklig heterogenitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Ordförråd är en väsentlig del av det svenska språket för elever i grundskolan. För att klara de nationella proven i årskurs 3 är det viktigt att eleverna har ett tillräckligt utvecklat ordförråd i det svenska språket. LÄS MER