Sökning: "the business judgment rule"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden the business judgment rule.

 1. 1. Evaluating Introduction of the Business Judgment Rule in Sweden : A Comparative Study of Accountability of the Board of Directors in Sweden and Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teona Svanidze; [2020]
  Nyckelord :accountability of the board of directors; the Swedish companies act; the business judgment rule; the board of directors; the values of authority and accountability;

  Sammanfattning : The Swedish corporate law scholars have long debated whether there is something similar to the American business judgment rule (BJR) in the Swedish Companies Act (SCA). Recently, the discourse shifted to claim that the BJR exists in Swedish case law and should be introduced in the SCA in the form of a statute. LÄS MER

 2. 2. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Rosberg; [2019]
  Nyckelord :The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. LÄS MER

 3. 3. The Business Judgment Rule : Tillämpningen i svensk rätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Moa Lindström; [2019]
  Nyckelord :ABL; the business judgment rule; styrelseledamot och skadeståndsansvar.;

  Sammanfattning : Det har under en tid diskuterats huruvida den princip som i amerikansk rätt kallas the business judgment rule även förekommer i svensk rätt. Frågan har varit föremål för diskussion i flertalet artiklar och det är därför relevant att utreda huruvida principen förekommer i svensk rätt samt om en sådan princip kan anses vara förenlig med det skadeståndsansvar som styrelseledamöter har enligt 29 kap. LÄS MER

 4. 4. Styrelseledamots skyldigheter gentemot aktieägarna vid M&A-transaktioner i Delaware

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rickard Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :styrelseledamot; ansvar; aktieägare; Delaware; amerikansk rätt; M A; transaktion;

  Sammanfattning : The Court of Chancery in Delaware is, in regard to adjudicating corporate governance issues, the most preeminent court in the United States. The Court is one of equity, and has century-long tradition of dealing with litigation arising out of disputes concerning the internal affairs of corporations. LÄS MER

 5. 5. Hostile takeovers in the face of the Business Judgment Rule : A comparative analysis between Sweden and the United States of America in regard to the Business Judgment Rule and the Unocal test.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Nagy; [2016]
  Nyckelord :business judgment rule; unocal; hostile takeovers; sweden; the united states of america; business judgment rule; unocal; fientliga företagsförvärv; företagsförvärv; sverige; usa;

  Sammanfattning : In cases concerning a hostile takeover occurring in the United States, the board of directors must fulfill the duties set forward by the Unocal test. If the board of directors succeed, it implies that the decision, regardless if it is a bad decision, is protected by the Business Judgment Rule. LÄS MER