Sökning: "transition teori"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden transition teori.

 1. 1. Idrottslärares multimodala arbete : En kvalitativ studie om lärares undervisning i gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Årman; Trevor Biamba; [2021]
  Nyckelord :Multimodalitet; Utbildning; Lärande; Didaktik; Undervisning; Idrott och hälsa; Gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka vilka ämnesområden som fokuseras, samt hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa använder olika modaliteter i sin undervisning. •        Vilka modala verktyg använder lärare i idrott och hälsa sig av för att organisera planera och genomföra aktiviteter som bidrar till elevernas lärande? •        Vilka ämnesområden fokuseras och vilka didaktiska ställningstaganden gör lärare i idrott och hälsa vid valet av en aktivitet? Metod Studien utfördes med en semistrukturerad intervju på 5 lärare från olika gymnasier i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Från en glasklar karriär till ett brokigt CV : En kvalitativ intervjustudie om individers upplevelse av pandemin som en påtvingad brytpunkt i karriären

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Pernilla Stahl; Ingeli Ahnér; [2021]
  Nyckelord :Careership; professional identity; transformative learning; turningpoints; unemployment; job loss; covid-19; Careership; yrkesidentitet; arbetslöshet; transformativt lärande; brytpunkter; uppsägning; covid-19;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how individuals who became involuntary unemployed due to the Covid-19 pandemic experience and handle the situation as unemployed. As a result of the COVID-19 pandemic, demand for products and services in certain industries has drastically reduced and work opportunities have decreased. LÄS MER

 3. 3. Scaling Innovation : A framework for large corporations based on practical and theoretical insights

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Rebecca Borglund; Cecilia Rönnberg; [2021]
  Nyckelord :scaling definition; scaling preconditions; scaling transition; premature scaling; scaling readiness; progress validation; innovation metrics; and scaling metrics; definition av skalning; förutsättningar för skalning; övergång till skalning; förtida skalning; förberedelse av framsteg; validering av framsteg; mått på innovation och mått på skalning;

  Sammanfattning : To survive in today’s highly competitive and fast changing environment large corporations continuously have to develop themselves and their value offering. As a way to manage this, many have established innovation departments to deal with the company’s offerings. LÄS MER

 4. 4. Bolagisering av en kommunal förvaltning : En studie om beslutet att övergå till ett helägt kommunalt bolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elina Östman; Klara Engström; [2021]
  Nyckelord :Corporatization; municipal companies; process; decision making; institutional theory; isomorphism; mimetic isomorphism; contingency theory; Bolagisering; kommunala bolag; process; beslutsfattande; institutionell teori; isomorfism; mimetisk isomorfism; situationsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bolagisering är ett växande fenomen inom svenska kommuner där övergången till ett kommunalt bolag innebär en rad förändringar inom verksamheten såsom tillämpning av aktiebolagslagen och en förändrad styrkedja. Motiven bakom bolagisering omfattas av att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som kostnadsreduceringar kan uppnås. LÄS MER

 5. 5. Utvecklares upplevelse av övergång till testdriven utveckling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Caroline Blomgren; Rebecca Wallström; [2021]
  Nyckelord :test-driven development; TDD; experiences; change management; testdriven utveckling; TDD; införande av nytt arbetssätt; upplevelser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att utforska hur utvecklare upplever en övergång från iterativ test-sist-utveckling till testdriven utveckling. I studien refereras testdriven utveckling till som TDD, en förkortning som kommer av engelskans test-driven development. TDD är en iterativ och testfokuserad systemutvecklingsmetod. LÄS MER