Sökning: "universitets uppsatser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden universitets uppsatser.

 1. 1. Konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga : En studie med bas i Uppsala universitets studielokaler

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Johnsson Anna; [2018]
  Nyckelord :tillgänglighet; byggnadsminnen; nedsatt rörelse- och eller orienteringsförmåga; Uppsala universitet; intressekonflikt.;

  Sammanfattning : Johnsson, A. 2018. Konflikten mellan bevarande av byggnadsminnen och tillgänglighetsanpassning för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga - En studie med bas i Uppsala Universitets studielokaler. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER

 2. 2. Godkända grunder : En jämförelse av skriftlig färdighet mellan uppsatser i två olika behörighetsgivande prov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linnea Fröberg; [2011]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Tisus; Nationella prov; syntaktisk analys; global bedömning; processbarhetsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas en jämförelse av den skriftliga delen mellan tio godkända uppsatser från nationella provet i Svenska som andraspråk B och tio godkända uppsatser från Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus). I uppsatsen görs först en analys av två syntaktiska konstruktioner, därefter en undersökning av förekommande bisatstyper och till sist en global bedömning av texternas funktionalitet. LÄS MER

 3. 3. Konnektion bortom satsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Mellén; [2008]
  Nyckelord :textanalys; konnektion; propositionsmängd;

  Sammanfattning : Med konnektion avses de upprättade sambanden mellan en texts propositioner. Propositioner är yttranden som säger något om världen (jfr. Allwood, Andersson & Dahl 1977:20). Propositioner likställs ofta med satser, varför begreppet konnektion normalt avser satskonnektion. LÄS MER

 4. 4. Fungerar företags belöningsystem motiverande? -en studie av tio svenska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Årsköld; Mathias Pagels Fick; Kristina Kinnerup; [2004]
  Nyckelord :Motivation; belöningssystem; finansiella belöningar; styrverktyg; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att utvärdera i vilken utsträckning svenska företags belöningssystem motiverar de anställda. Primärdata inhämtades via tio fallstudier genom intervjuer med de ansvariga för belöningssystemet på företagen. LÄS MER