Sökning: "utbrändhet vägen tillbaka"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden utbrändhet vägen tillbaka.

 1. 1. Vägen tillbaka till arbetslivet från utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Michaela Danielsson och Meliha Jujic; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; coping; utbrändhet; utbrändhets-process; stress;

  Sammanfattning : Long-term sick leave has increased dramatically since the 1990s. Sick leave is usually related to employment when the individual has suffered from severe work-related stress without the possibility of recovery because of the work situation. This leads in turn to the individual feels exhausted, both physically and mentally. LÄS MER

 2. 2. "Jag är så trött på att inte fungera!" : En narrativ analys av en berättelse om stressrelaterad ohälsa

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Jonas Trägårdh; [2005]
  Nyckelord :stressrelaterad ohälsa; utbrändhet; Internet; utmattningsdepression;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett stort problem i dag, såväl för den drabbade individen, som dess närstående, samt även för samhället i stort. Föreliggande arbete sökte nå en djupare förståelse av en berättelse från en informant, om vägen tillbaka till förvärvsarbete efter en längre tids sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Vägen tillbaka. En fenomenologisk studie av resan mellan utbrändhet och en ny vardag.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Linda Marinus; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Utbrändhet; rehabilitering; process; självbild; identitet; fenomenologi; kvalitativ studie; burn-out; rehabilitation; process; self image; identity; phenomenology; qualitative study; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att beskriva processen som leder från utbrändhet till en ny vardag; en process som här benämns ”vägen tillbaka”. Studien är kvalitativ i sin karaktär och utgår från intervjuer med sex personer som erfarit utbrändhet. LÄS MER