Sökning: "vad är livskvalitet äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden vad är livskvalitet äldre.

 1. 1. Betydelsen av kunskap och kompetens vid vård av multisjuka äldre med långvarig smärta : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Renata Bedyk; Anna Lind; [2020]
  Nyckelord :complex long-term pain; pain management; experience of care; specialist nurse; långvarig smärta som komplexitet; smärtbehandling; upplevelse av vård; specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor har lång erfarenhet av att möta och vårda multisjuka äldre som lever och lider av långvarig smärta. Smärtan kan visas som symtom orsakad av otillräckligt eller ej adekvat behandling. Det resulterar i en gradvis funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt hos multisjuka äldre. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid vård av äldre personer med urininkontinens – en kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Andersson; Frida Carlström; [2020]
  Nyckelord :Geriatrik; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterska; urininkontinens.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 - 40 procent av personer över 65 år uppskattas ha besvär med urininkontinens och det förekommer felaktiga uppfattningar om att det är en del av det normala åldrandet. Urininkontinens kan påverka den drabbade äldre personens fysiska, sociala och psykosociala hälsa med nedsatt livskvalitet som följd. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster i gräsmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Anna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :gräsmarker; SUPER-G; ekosystemtjänster; biologisk mångfald; matproduktion; rekreation; kolinlagring;

  Sammanfattning : The interest in the importance of grasslands in Europe has been addressed by the EU project SUPER-G, whose objective is to increase the productivity of grasslands while also exploring how these lands contribute to other types of ecosystem services, i.e. various benefits that humans receives from nature. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att leva med venöst bensår : Ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lina Holmstrand; Olivia Sandqvist; [2020]
  Nyckelord :venöst bensår; patientperspektiv; vårdrelation; lidande; livskvalitet;

  Sammanfattning : Venösa bensår är en diagnos som drabbar många, främst äldre. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och sårläkningsprocessen kan ta lång tid. Det kan för individen medföra långvariga vårdkontakter eftersom frekventa såromläggningar ofta fordras. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten med musik som kraftkälla. Intervjustudie med fokus på äldre personers existentiella hälsa.

  Magister-uppsats,

  Författare :Merita Neziraj; Åsa Nilsson; [2019-12-17]
  Nyckelord :Äldre; hälsa; existentiell hälsa; musik; kulturmöte; välbefinnande; särskilt boende;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the importance of a culture meeting with live music for the elderly in nursing homes. A further aim is to investigate the importance of a live culture meeting with music in a spiritually/mentally way considering meaning in life, loneliness, thoughts involving death and dying and the importance for perceived health, quality of life and well-being for the elderly living in nursing homes, close relatives and care professionals. LÄS MER