Sökning: "vad är livsvärldsperspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad är livsvärldsperspektivet.

 1. 1. "Vad gör det om hundra år?" : En självstudie om att hantera stress och prestationskänslor kring musicerande med hjälp av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma Tobiasson; [2019]
  Nyckelord :artistic mental training; wellbeing; safety; self-image; performance anxiety; life-world perspective; artistisk mental träning; välbefinnande; trygghet; självbild; prestationsångest; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur jag genom mental träning kan skapa en starkare bild av mig själv och ta kontroll över negativa tankar kring min egen förmåga att musicera, samt hur min livsvärld påverkas och förändras under processen. De två frågeställningarna lyder: Hur erfar jag att en period av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv musikalisk självbild vad gäller mitt eget musicerande? Hur erfar jag att min livsvärld och inställning till musicerande förändras efter den mentala träningsprocessen? Det teoretiska perspektiv som studien baseras på är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet, där en ostrukturerad loggbok använts för dokumentation. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till barn med NPF : En studie om mödrarskap ur ett livsvärldsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Nässlander; [2018]
  Nyckelord :Fenomenologi; Livsvärldsperspektiv; Föräldraskap; NPF; Sociala- och beteenderelaterade svårigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Fenomenologi handlar om att finna ett fenomens kärna, dess essens. Utgångspunkten är att alla fenomen har en mening för människor och är en del av människans livsvärld – hur hon ser på världen. LÄS MER

 3. 3. Vad gör mig motiverad? : En självstudie om motivation i övningsrummet i fenomenologins anda

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; practice; factors; phenomenology; life-world perspective and logbook; Motivation; övning; faktorer; fenomenologi; livsvärldsperspektivet och loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på min övning.Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är loggboksskrivande. LÄS MER

 4. 4. Att våga gå utanför sin comfort zone : En självstudie i improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Olivia Seger; [2016]
  Nyckelord :Feeling; exercise strategies; life-world perspective; phenomenology; log book; patterns; Feeling; övningsstrategier; livsvärldsperspektivet; fenomenologi; loggbok; mönster;

  Sammanfattning : Improviserad musik är något jag länge fascinerats av men inte utövat själv speciellt mycket. Med mina musikaliska rötter i den klassiska musiken vill jag utforska något främmande och utvecklas som musiker. I studien utforskas min livsvärld och hur den förändras när jag tar mig utanför min comfort zone och lär mig improvisera. LÄS MER

 5. 5. "I would kill for a good night's sleep" : Patienters upplevelse av sömnstörning vid samtidig sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Karlsson; Julia Hemström; [2012]
  Nyckelord :Sleep disturbance; experience; disease; nursing; Sömnstörning; upplevelse; sjukdom; omvårdnad;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund:De senaste åren har förekomsten av sömnstörning ökat. I Sverige anses det numera vara ett av våra stora folkhälsoproblem. Sömnstörning har visat sig vara mer förekommande hos individer med samtidig sjukdom än hos den allmänna populationen. LÄS MER