Sökning: "vattenhållande förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden vattenhållande förmåga.

 1. 1. Biokolets påverkan på dagvattenkvaliteten i regnbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maja Hammarstedt; Wilma Insulander; [2023]
  Nyckelord :Biokol; dagvatten; regnbädd; vattenkvalitet; föroreningar; StormTac; dagvattenrening; näringsämnen; växtbädd; urban miljö;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och en större andel hårdgjorda ytor i städerna bidrar till en ökning av dagvatten som måste ledas bort. För att förhindra överbelastade VA-ledningar behöver dagvattnet fördröjas inom avrinningsområdet. En stor del av dagvattnet innehåller föroreningar från bland annat vägar, parker och industriområden. LÄS MER

 2. 2. Effekten av plöjning på biologisk mångfald i jordbruksmark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Rebecca Björklund; [2023]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study was done to get an understanding of how tillage effects biodiversity in agriculture soil. Therefore, this study focused on the soil organisms and various physical and chemical processes that can affect them. LÄS MER

 3. 3. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 4. 4. Biokol som tillsats i vallensilage utfodrat till mjölkraskvigor : inverkan på konsumtionsförmåga, smältbarhet, träckens konsistens och färg, samt djurens renhet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Ida Milton; [2022]
  Nyckelord :Biokol; Smältbarhet; Vallensilage; Aktivt kol; Mjölkraskvigor; Konsumtionsförmåga; Träckkonsistens; Färg; Renhet;

  Sammanfattning : Biokol är en produkt som tillverkas av organiskt material eller biomassa i en process som kallas pyrolys, då materialet upphettas i en temperatur från 350 till 1000 ̊C i en syrefri miljö. Biokol är lagringsstabil under lång tid innan den bryts ned och fungerar därför som kolsänka. LÄS MER

 5. 5. Olika strömaterials förmåga att binda fukt och ammoniak, samt deras tendens att damma : en studie med fokus på fjäderfäproduktion

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sigrid Andersson; [2022]
  Nyckelord :värphöns; slaktkyckling; torv; biokol; halmpellets; kutterspån;

  Sammanfattning : Jordbruket står för stor del av Sverige ammoniakutsläpp och gasen har skadlig påverkan på fjäderfäns hälsa, välfärd och produktion, människors hälsa och på den globala miljön genom övergödning och försurning. Det här examensarbetet syftade till att hitta produkter av torv och biokol som var lämpliga att använda i ströbädd för fjäderfän och utvärdera strömaterialens förmåga att adsorbera ammoniak, binda fukt samt tendenser att damma. LÄS MER