Sökning: "vertikal koncentration"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden vertikal koncentration.

 1. 1. Bokhandlarnas kamp : En studie av debatten kring Akademibokhandelns och Bokias samgående.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :David Palm; [2017]
  Nyckelord :Akademibokhandeln; Bokia; Bonniers; bokmarknad; vertikal koncentration; ägarkoncentration; debatt; litteratursociologi;

  Sammanfattning : Den svenska bokmarknaden är en ständigt föränderlig sfär. En plats där kreativa författare, böcker och företagsekonomi möts och står sida vid sida. LÄS MER

 2. 2. En experimentell studie av styrkepotentialen vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tina Hortlund; Mikaela Öhrvall; [2017]
  Nyckelord :Sex Sigma; DMAIC; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; SIPOC; Orsak-verkan diagram; SCA; Fullständiga faktorförsök; Försöksplanering; Försöksplan; Försöksdesign; EVOP; Evolutionary Operation; Besparingspotential; Pappersmaskin; Styrkepotential; SCT-CD; Sprängstyrka; Six Sigma; Duglighetsmått; Duglighetsindex; Kvalitetsarbete; Problemlösningsmetodik; Experiment; Autokorrelerad data; Regressionsanalys; Minsta kvadratmetoden; Variansanalys; ANOVA; Statistiska metoder; Statistiska verktyg; Processkännedom;

  Sammanfattning : Industrial manufacturing companies are working in a greater extent than before to optimize processes as well as reduce variation to build in quality in their products. SCA Munksund produces kraftliners with high variability for the strength measurements bursting strength and SCT-CD, together called strength potential. LÄS MER

 3. 3. Jord, ejendom og indflydelse : Middelalderens bondesamfund på Gotland og Island

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Marie Egekvist; [2010]
  Nyckelord :Medeltidsstudier; bondesamhället; Gotland; Island; maktfordelning; jordfordelning;

  Sammanfattning : SammenfatningOpgaven fokuserer på påvirkning af  jordejendom, samfundsstruktur  og sociale relationer, ud fra en undersøgelse af forhold der har påvirket disse i Gotlands og Islands bondesamfund under vikingetid og middelalder. Som en sammenfatning af min undersøgelse og konklusioner vil jeg pege på følgende:Påvirkning af ejendomsforhold, samfundsstruktur og sociale relationer:Gotland:Jordejendom og samfundsrelationer var styret af tilhørighed til slægt og bygd, og af en høj grad af lokalt selvstyre. LÄS MER

 4. 4. Potentiella effekter av den nya gruppundantagsförordningen om försäljning och service inom motorfordonssektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Sveningsson; [2002]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Motorfordonsbranschen har sedan nästan 20 år tillbaka reglerats av gruppundantag. Det har dock kunnat konstateras att konkurrensen inte varit tillräcklig på den gemensamma marknaden. Leverantörerna har kunnat använda sig av kombinerade exklusiva och selektiva distributionssystem och därigenom i praktiken kunnat uppnå en marknadsuppdelning. LÄS MER