Sökning: "video interview"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade orden video interview.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Is Sharing Caring? TikTok and Mental Health Videos : Content Analysis and Interview-Based Study

  Master-uppsats,

  Författare :Samuel Hooper; [2022]
  Nyckelord :Social media; TikTok; Mental Health; Storytelling;

  Sammanfattning : This degree project is particularly interested in how people with mental health difficulties use the social media platform TikTok to share their experiences. It aims to contribute to meaningful conversations about the role of social media concerning mental health awareness and the effectiveness of social media for social change. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Perception of Mental Well-being among Myanmar Migrants with refugee status during their Resettlement Process in Sweden A Qualitative Content Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Hsu Mon Soe; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Refugee resettlement; Migrants; Myanmar migrants; Burmese; Mental health; Mental well-being; Sweden; Qualitative Content Analysis.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background and Aim: Sweden is one of the European countries which receive refugees worldwide, including those from Myanmar. As Myanmar refugees begin to resettle in Swedish society, they might experience challenges that may affect their mental health and well-being. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av digital kommunikation med närstående och patienter under Covid-19-pandemin : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Carl-Filip Björk; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Digital communication; Intensive Care Unit; Intensive Care Nurse; Prohibited from visiting; Covid-19; Digital kommunikation; Intensivvårdsavdelning; Intensivvårdssjuksköterska; Besöksförbud;

  Sammanfattning : Introduktion: Under Covid-19-pandemin var det besöksförbud på de flesta intensivvårdsavdelningar (IVA) och ett stort flöde av smittade patienter. Närståendes fysiska besök ersattes med videosamtal och andra digitala kommunikationslösningar. LÄS MER