Sökning: "Akustik"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Akustik.

 1. 1. SuperAcoustics - Development of Android application to measure sound reduction index

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk akustik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Karl Bengtsson; Elliot Sandefeldt; [2019]
  Nyckelord :Sound reduction index; Android; Application; Acoustic measurements; Sound insulation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urban bosättning är vanligt i dagens samhälle och en övervägande andel av befolkningen bor i lägenheter, där ljudisolering är en viktig aspekt rörande trivseln i bostaden. Användning av smartmobiler för akustiska mätningar blir allt vanligare, men inget enkelt verktyg finns idag för att mäta och räkna ut reduktionstalet. LÄS MER

 2. 2. Is there a correlation between the natural reverberation in a critical listening environment and adjustments of an artificial reverb?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marcus Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Audio engineering; acoustics; control room; reverberation; reverberation time; psychoacoustics; mixing; reverb; Ljudteknik; akustik; kontrollrum; ljud; efterklang; efterklangstid; psychoakustik;

  Sammanfattning : One of the mixing engineers most important tool when listening, analyzing and taking decisions is the physical space in which the reproduction system and the monitors are placed. The space needs to fulfill certain aspects to be able to qualify as a control room considered good for taking these decisions. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar för den professionella sångrösten – en fokusgruppsstudie av operakoristers arbetsmiljö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Erika Everbring; [2019]
  Nyckelord :Operasångare; Röstbelastning; Arbetsmiljö; Fokusgrupper; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att identifiera och kartlägga faktorer i professionella operakoristers arbetsmiljö och yrkesutövande som påverkar röstfunktion och rösthälsa. Metod: I studien användes en kvalitativ metod, i form av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Quality Assessment of Thin Polymer Components using NonDestructive Testing : Degree Project for Master of Science in Mechanical Engineering with emphasis on Applied Mechanics

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Markus Nilsson; Tom Carlén; [2019]
  Nyckelord :nondestructive testing; polymer; nonlinear acoustics; instant dynamics amplitude recovery.; oförstörande provning; polymer; olinjär akustik; instant dynamics amplitude recovery;

  Sammanfattning : Polymer components are used in many different applications, including in industries where critical applications put high requirements regarding quality assessment. Such applications might include medical or food where the presence of discontinuities might induce bacterial growth or other unpleasantries, thus certain manufacturers must be able to maintain a zero-tolerance towards damaged components. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av elektronisk måltavla : Lägesgivning med akustik och multilateration.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Arvid Larsson; [2019]
  Nyckelord :Electronic target system; LOMAH; Elektronisk måltavla; träffregistrering; LOMAH; elektroniskt markeringssystem;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar en teknologie kandidatuppsats   inom maskinteknik. Syftet med studien är att undersöka träffregistrerande   måltavlor, ofta kallad elektroniska måltavlor eller LOMAH (Location Of Miss   And Hit). LÄS MER