Sökning: "Anna Stohr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anna Stohr.

  1. 1. Ryssen kommer - Hur västerländsk rysskräck visualiseras och reproduceras i HBO-serien Chernobyl

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Anna Stohr; [2020]
    Nyckelord :representation; Den Andre; othering; Stuart Hall; HBO; Tjernobyl; rysskräck; Hollywood; The Other; Chernobyl; russophobia;

    Sammanfattning : En kvalitativ studie av HBO-serien Chernobyl från 2019 och hur denna upprätthåller en i västerländsk media producerad för underhållning ofta förekommande stereotyp porträttering av Sovjetunionen och dess invånare. Studiens teoretiska utgångspunkt är centrerad kring filmteori och representationsteori och undersöker huruvida man genom othering i västerländska produktioner upprätthåller en bild av de forna sovjetiska länderna och dess invånare baserad på den uppfattning som lades till grund för i filmer producerade under kalla kriget. LÄS MER