Sökning: "Begard Sulaiman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Begard Sulaiman.

  1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
    Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

    Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER