Sökning: "teen*"

Visar resultat 1 - 5 av 742 uppsatser innehållade ordet teen*.

 1. 1. Från vagga till häkte. En systematisk litteraturstudie kring föräldraskapets påverkan på ungas brottslighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Begard Sulaiman; Gabriel Pettersson; [2021-05-31]
  Nyckelord :criminal; criminality; Delinquen*; sociala band; socialt kapital; felony; youth; teen*; adolescents; urban youth; offender; Norden; Scandinavia; Swed*; Norw*; Finland; Denmark; Iceland*;

  Sammanfattning : Background: In the current scientific landscape within systematic reviews concerning theeffects of parental factors on juvenile delinquency there is a noticeable bias towards studiesthat have been performed in a North American context.Aim: Compiling the research regarding parental factors' influence on youth in a Nordiccontext. LÄS MER

 2. 2. Den stressade frontlinjebyråkraten : En kvantitativ studie om lärares stresshantering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victoria Fordner; [2021]
  Nyckelord :Michael Lipsky; street-level bureaucracy; client-processing strategies; coping strategies; teachers; heavy workload;

  Sammanfattning : Michael Lipsky states through his theory of street-level bureaucracy that teachers, among other street-level occupations, often work under a heavy workload due to parameters built into their occupations characteristics and limited resources. Lipsky says that street-level bureaucrats therefor under the influence of their works natural discretion tend to use client-processing strategies to lighten the pressure to make their work situation bearable. LÄS MER

 3. 3. INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND IRRITABLE BOWEL SYNDROME IN ADULT LIFE AFTER EXPERIENCING CHILDHOOD ABUSE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Myella Cederholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction In a national survey from 2016, 5% of Swedish teenagers reported experience of repeated physical abuse and 6% reported repeated psychological abuse. Childhood abuse has been shown to enhance the risk of both psychiatric and somatic diseases, e.g. Irritable bowel syndrome (IBS) and also general inflammation. LÄS MER

 4. 4. Kan socioekonomisk bakgrund och motivationstyp fungera som vägvisare för läraren i ämnet idrott och hälsa? : Can socio-economic background and type of motivation serve as a guide for the teacher in the subject of physical education?

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Charlie Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Självbestämmandeteorin; Socioekonomisk bakgrund; Motivationstyper; Fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : A class where everyone is motivated to participate during the lesson of physical education is something unique and rare. Motivation is a huge part of the observation for a PE teacher when they grade students, especially in sports and health classes. LÄS MER

 5. 5. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER